fbpx

здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България

Изх. № М-24-31-60
Дата:29.09.2014 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1
Относно: здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България
Във връзка с Ваше писмено запитване, изпратено за разглеждане по компетентност от дирекция ОДОП …. и заведено в ЦУ на НАП с вх. № ……./01.09.2014 г., Ви уведомявам следното:
От 01.01.2011 г. е в сила Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО)
№ 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави.
Това означава, че от 01.01.2011 г. по отношение на гражданите на трети държави вече се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009.
Въпреки това, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат спрямо гражданите на трети държави, ако по отношение на тези лица са изпълнени кумулативно следните условия:
1. пребивават законно (независимо от продължителността на разрешеното пребиваване) и са обхванати от системата за социална сигурност (в някои или всички от клоновете на социалната сигурност, определени от чл. 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004)в дадена държава–членка и
2.при наличие на трансгранична ситуация между държави–членки на Европейския съюз, независимо дали трансграничният елемент касае икономическа активност или не.
В конкретната ситуация не е налице трансграничната ситуация между държави-членки на ЕС. Следователно лицето не попада в персоналния обхват на Регламент (ЕО) № 883/2004. Това е така, защото в Регламент (ЕС) № 1231/2010 изрично е определено, че Регламент (ЕО) № 883/2004 не се прилага, по отношение на гражданин на трета държава (Украйна), който е свързан само с трета държава и с една-единствена държава-членка (в случая България).
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Чуждите граждани на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България са задължително осигурени в НЗОК, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. България е страна по Договор за социално осигуряване с Украйна, но в приложното поле на това споразумение не попада задължителното здравно осигуряване.
Тъй като не попадате сред лицата по чл. 33, ал. 1 от ЗЗО, Вие не подлежите на задължително осигуряване в НЗОК и съответно не дължите здравноосигурителни вноски по българското законодателство.
По отношение ползването на здравни права компетентна да изрази становище е НЗОК.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.26, aл. 1,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 1,ЗДДС, чл.113, aл. 9

Изх. № 20-00-1310.01.2012 г.ЗДДС, чл.26, ал.1 и ал.2чл.82, ал.1чл.113, ал.9Фактическата обстановка, която е изложената в запитването е следната:Национална асоциация „… има сключен договор с агенция … за изплащане на комисиона за набиране на изложители за изложението …2011 г. в размер на 8 евро на кв.м. и съгласно справката за дължимата сума за изложбата има изложбена

възстановяването на ДДС, начислено на територията на РБългария на юридическо лице регистрирано в Германия. Поставените в запитването въпроси се отнасят до необходимите документи, които следва да предс

.№5_53-00-265/ 24.06.2009г.Наредба Н-11 В Дирекция ОУИ-… е постъпило писмено запитване, относно възстановяването на ДДС, начислено на територията на РБългария на юридическо лице регистрирано в Германия. Поставените в запитването въпроси се отнасят до необходимите документи, които следва да представи лицето, както и срокът, в който следва да бъдат представени. Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна

Запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /

851-1/29.11.2017 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.6 ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.7ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.11 Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка: През 2012 година съпругът Ви почива по време на работа във Франция, при инцидент

ЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.111а, aл. 2,ЗДДС, чл.62, aл. 2

В Дирекция ”ОДОП” – постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./ 23.05.2014г. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството придобива стоки от италианска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Стоката тръгва от Италия и пристига в склад за съхранение на товари в Германия. Дружеството има сключен договор за извършване на услуга по складиране и

Правото на приспадане на данъчен кредит и отчитане като необходимо присъщ разход на получена юридическа услуга

ОТНОСНО: Правото на приспадане на данъчен кредит и отчитане като необходимо присъщ разход на получена юридическа услугаС Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № ………./30.01.2013г. в Дирекция «ОДОП»-…………….. е изложена следната фактическа обстановка:На физическо лице е извършена ревизия за установяване на задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ, чл. 48 от ЗДДФЛ,чл. 4, ал. 3, т.

ЗДДС, чл.31, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2

2154/17.01.2011г.Чл.21, ал.2 ЗДДСЧл.31, т.3 ЗДДС В писменото запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр…… с вх. № ……. сте посочили, чепредстои сключване на договор с българска фирма – корабособственик, за предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт на кораб, който плава под български флаг. Поддръжката и ремонтът ще се осъществява

Ползване на данъчно облекчение по чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в пенсионноосигурителни и застраховат

Изх. № 94-Х-10Дата: 30.06.2008 год.ЗДДФЛ, чл. 19ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в пенсионноосигурителни и застрахователни дружества, които не са лицензирани по реда на нашето законодателство.В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция

Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол

Изх. № 24-39-14Дата: 16.03.2018 год. ДОПК, чл. 4 ОТНОСНО: Наличие на основание за възстановяване на ДДС във връзка със Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол В Централно управление на НАП, с вх. №………………2018 г.

Scroll to Top