начисляване на ДДС при публична продан на недвижим имот.

2_624/29.07.2016
ЗДДС,чл.131, ал.1 и чл.45,ал.3 и ал.7
ППЗДДС,чл.83, ал.5
ОТНОСНО: начисляване на ДДС при публична продан на недвижим имот.
В Дирекция ОДОП …… е постъпило Ваше писмено запитване, в което описвате следната фактическа обстановка:
С договор за покупко-продажба на недвижим имот представляваното от Вас дружество придобива право на собственост върху офис, със застроена площ от 74.69 кв.м. Посочвате, че към датата на прехвърляне на правото на собственост не Ви е било известно, че имотът е обременен с права на трети лица.
На 27.10.2014г. сте получили покана за доброволно изпълнение, в която е посочено, че върху имота, преди закупуването му от дружеството е била учредена ипотека. По изпълнителното дело е наложена възбрана върху същия имот.
Посочвате също така, че към настоящият момент имотът не представлява „нова сграда“, по смисъла на ДР на ЗДДС и сте упражнили правото си по чл.45, ал.7, във вр. с ал.3 от ЗДДС, като сте уведомили ЧСИ, че желаете доставката да бъде облагаема.
На 18.07.2016г. сте получили уведомление от ЧСИ, приложено към запитването, че молбата Ви е оставена без уважение.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
При изнасяне на недвижим имот на публична продан за чужд дълг, длъжен ли е ЧСИ да се съобрази с направено от собственика на имота искане, доставката на имота при публичната му продан да се счита за облагаема, като бъде начислено ДДС върху продажната цена?
При така изложената в запитването фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Публичната продан по ГПК е особен вид продажба, при която проданта се извършва не от собственика на вещта, а от лице, натоварено с публични функции – съдебен изпълнител. По смисъла на ЗДДС публичната продан представлява доставка на стока, регламентирана в чл.131 от с.з., като специфичен случай на доставка.
Съгласно чл.131, ал.1 от ЗДДС, в случаите на публична продан по реда на ДОПК или на ГПК или при продажба по реда на ЗОЗ или на чл.60 от ЗКИ и когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по ЗДДС лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата:
1.да преведе дължимия данък по продажбата по банкова сметка на ТД на
НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител;
2.да състави документ за продажбата, определен в ППЗДДС, в три
екземпляра – за публичния изпълнител, за собственика на вещта и за получателя /купувача/;
3.да предостави документа за продажбата на собственика на вещта и на
получателя в срок три дни от издаването му;
4.да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е
регистриран по ЗДДС, за издадения документ по т.2 по ред, определен в ППЗДДС.
Предвид гореизложеното, задължението на ЧСИ да внесе дължимият ДДС по публичната продан се определя от това, дали собственикът на вещта е регистрирано по ЗДДС лице и дали доставката е облагаема по смисъла на с.з.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Разпоредбата на ал.7 на чл.45 от ЗДДС дава възможност на доставчика, в случаите на доставка по ал. 1, 3 и 4 от същия член да избере доставката да бъде облагаема.
Съгласно чл.83, ал.5 от ППЗДДС, в случаите на публична продан по реда на чл.131 от ЗДДС, правото на избор по чл.45, ал.7 от закона се упражнява от собственика на вещта след покана от съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта, доставката е освободена.
Предвид посочените разпоредби, независимо, че при публична продан разпореждането с имота се извършва не по волята на собственика на имота, законът не е лишил същият от правото на избор относно режима на доставката – дали същата да бъде облагаема по ЗДДС или освободена. Правото на избор се упражнява като собственикът уведоми писмено публичният изпълнител, че желае доставката да е облагаема.
В случай, че собственикът на имота – предмет на проданта избере (изрично или мълчаливо) доставката на сградите, които не са нови, да бъде освободена доставка, т.е. за нея да бъде приложена разпоредбата на чл. 45, ал.3 от ЗДДС и същите бъдат продадени без начисляване на ДДС, тогава същият следва да коригира ползвания от него при покупката/придобиването на имота данъчен кредит, като начисли данък на
основание чл. 79 от закона. В този случай, обаче, данъкът се дължи от лицето, чийто имот е предмет на публичната продан, което е регистрирано по ЗДДС лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за придобития от него недвижим имот и впоследствие го използва за извършване на освободена доставка.
Видно от изложеното, в случай на препятстване собственика на имота даупражни правото си на изборпо чл.45, ал.7, във вр. с чл.83, ал.5 от ППЗДДС, данъчната тежест ще се поеме не от крайния потребител /купувача/, а от собственика на ипотекираната вещ, предмет на публичната продан, което противоречи на принципа на неутралност на ДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »