назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия одорот във връзка със задължителната регистрации по чл.96, ал.1

Изх. № 04-19-1012
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: назначение на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия одорот във връзка със задължителната регистрации по чл.96, ал.1 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 л
Вън връзка с мпоюбройни запитвания относно изключване на доставките па дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на липата при определяне па облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл.96. ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 1 януари 2007 г. па основание чл. 10. ад. 1. т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Сьмасно чл.%. ал.1 01 ЗДДС’. всяко даньчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди юкчщия месец, е длъжно в 14-диевсн срок о’1 изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
1 ъй като законът влиза в сила. считано о) 1.01.2007 г., логично с, че посоченият период от 12 последователни месеца преди текущия обхваща и предходната 2006 г., през която са се осъщсслвили доставки, спрямо които приложим е бил отмененият ЗДДС. В новия закон обаче липсва преходна разпоредба, която да урежда по изричен начин как следва да се формира оборотът за задължителната регистрация по 01 пошепне на тези възникнали правоотношения, като се има предвид и това, че юридическият факт на регистрацията нас! ьнва при действието на новия закон.
При липсата на изрично предвидено действие на новия закон относно заварените правоошошения, спрямо тях приложение следва да намери т. нар. незабавно действие на новия закон. Аргумент в тази насока се съдържа и в характера на регистрационното ироизводспад, за което по начало е приложим законтл, действащ към момента на вписване в регистъра н спрямо този момент се преценява, дали са налице обстоятелствата за вписване или не. Освен юва чл. 96. ад. 1 от ЗДДС имплицитно предвижда определянето на облагаемия оборот да става всеки месец, като определящ за вьзннкванс па задължение за региорапия е облагаемият оборот за 12 последователни предходни месеца, достигнат през всеки текущ месец. т.е. обхватът на облагаемия оборот се определя спрямо действащия през месеца па изчисляването м закон.
По отношение на облагаемия оборот за задължителна регистрация, достигнат до 31.12.2006 г,, съктасио изречение 2-ро на чл. 108. ад. 2 от ЗДДС’ (огм.), задължение за определянето му възниква “след изтичането на всеки календарен месец“. Предвид това и с оглед разпоредбата на чл.96. ад.6 о( ЗДДС’. при определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на
данъчното съонтие или към дигата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката, кат обхвати м се определя при дсйсшпето на ЗДДС в сила ог 01.01.2007 г. Т.е. от облагаемия оборот по силата на чл. %. ал. З от ЗДДС се изключват доставките па материални и нематериални активи, използвани идейността на лицето.
Изразът “дълготрайни материални и нематериални активи използвани за дейността на дицею“ следва да се тьдква в два аепекла – дефиниране па понятията дълготрайни материални и нематериални активи н тълкуване на израза “използване на активите за дейността на лицето“.
По отношение на лицата, които са предприятия по смисъла на чл.1. ал.2 от Закона за ечеюводспюто при определяне па понятията дьлгограйпи чшернални и нематериални активи е необходимо да се спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счеюводни стандарти.
По отношение на дината, които не са задължени да водят счетоводство при дефиниране па понятията материални н нематериални активи използвани в дейността, следва да се има предвид, че в обхвата им се включват:
– придобити или притежавани хслановими пефипанеовп ресурси, които има! натурално-веществена форма и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период;
уетановими нефннанеови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, кои ю нямат физическа схбстанпия. които са със сьшест вено значение и от използването им се очаква икономическа изгода.
По отношение I ьдк вапсто на израза “използване на активи )е за дейността на лицето“ – от облагаемия оборот следва да се {включат само тези активи, които участват непосредствено в независимата икономическа дейност и допринасят, спомагат за извършването й, като с- налице пряка или косвена обусловеност между използването на аклива и извьршванитс от лицето доставки, без самше аклнви да са предмет на доставка. При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборо по силата на чл. 96, ад. З о! ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба, г.е. сле/ша да квалифицира каю материални запаси или инвестиционни имоти. В този смиеш всеки конкретен случай следва да се преценява отделно, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства.
//

Оценете статията

Вашият коментар