декларирането на жилище – едноетажна къща, която се състои от две части, образувани чрез пристрояване, Ви уведомяваме

Изх. № 04-19-1198
София 16.10.2006
ДО
……………………
гр. С О Ф И Я
КОПИЕ : СТОЛИЧНА ОБЩИНА
…………
гр. С О Ф И Я
………………………….,
В отговор на въпросите, които поставяте относно декларирането на жилище – едноетажна къща, която се състои от две части, образувани чрез пристрояване, Ви уведомяваме:
1. Според нас жилището правилно е декларирано като два обекта, тъй като двете части са с различна конструкция и година на построяване, което води до разлика в данъчната оценка. Според нас е необходимо да се прецени правилно ли е декларирана конструкцията на втората част като „паянтова”. „Паянтови” са сградите с дървен носещ скелет на външните и вътрешните разделителни стени, с пълнеж с дебелина от половин тухла или кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет, летви и др., както и сгради със стени на половин тухла без носещи колонки.Към тази категория спадат и сградите, иззидани от кирпич, непечени /сурови/ тухли, бита глина и други подобни.Подовите /междинните/ конструкции са от дървен гредоред /чл. 33 от Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти, Приета с ПМС 151 от 1991 г., обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.1991г., отм./
2. Що се отнася до начина на изчисляване на задължението за такса за битови отпадъци и облагането с проста такса за две жилища Ви уведомяваме, че проста такса /в смисъл на фиксирана сума/ за имоти, разположени в гр. София, бе предвидена единствено през 2005 г. С решение № 364/14.10.2003 г. на СОС, с което бе изменена Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, бе установено, че таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на граждани се състои от два компонента : сума в лева, определяна ежегодно от СОС по размер за всяко от задължените лица и сума, определяна пропорционално върху данъчната оценка /чл. 12, ал. 1 от Наредбата/.Тъй като проста сума в лева се начислява за всяко задължено лице и за всеки притежаван имот, при описания начин на деклариране програмният продукт вероятно е начислил такава сума за всеки едни от обектите като отделни жилища. Служителите от съответния район на СО, администриращи местни данъци, следва да извършат проверка и коригират неправилно определените задължения на съсобствениците.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/К. СТЕФАНОВ/ ‘

Оценете статията

Вашият коментар