неизпълнение на клаузи в договори за строителство не са от компетентността на НАП, имат частен характер и се решават по гражданско правен ред.

ЗКПО- чл.10, ал.1
2_476/19.02.2009г.
Отправили сте писмено запитване изх.№………. до Дирекция „ОУИ” – ……………, заведено с вх.№………….., в което е описана следната фактическа обстановка:
Основната дейност на дружеството е строителство и във връзка с нея са наети подизпълнители, които извършват част от СМР. Дружеството е плащало аванси на подизпълнителите. Обекта е приключен, изпълнените СМР са одобрени и приети от Комисия от представители на дружеството, подизпълнителя, инвеститорски и строителен надзор, но подизпълнителите не са издали фактури за извършените СМР по договора.
Поставени са следните въпроси:
По какъв начин изплатените аванси могат да бъдат признати за разход на обекта и възможно ли е това да стане с вътрешен протокол, съставен от дружеството, като същото уведоми НАП за имената, адресите и БУЛСТАТ на подизпълнителите? Възможно ли е това да стане на база проверка и издаден протокол от НАП?
В отговор на поставените въпроси Ви информираме, че според чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите /ЗНАП/,Националната агенция за приходите съобразно функциите и правомощията си е компетентна в сферата на данъчното и осигурително законодателство.
Споровете относно неизпълнение на клаузи в договори за строителство не са от компетентността на НАП, имат частен характер и се решават по гражданско правен ред.
Когато в Националната агенция за приходите постъпи информация относно нарушения на данъчното и осигурително законодателство, органите по приходите при спазване на разпоредбите на ДОПК извършват преценка на предоставената информация и предприемат действия според правомощията си, регламентирани в чл.12, ал.1 от същия кодекс.
Следва да имате предвид, че действията на органите по приходите не отменят задълженията Ви да спазвате данъчното и счетоводното законодателство при признаване на приходите и разходите от дейността на дружеството.
Доколкото въпросите се отнасят до данъчните задължения на дружеството, изразяваме следното принципно становище:
Предприятията осъществяват счетоводството и съставят финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството /ЗСч./ при съобразяване с основните принципи, регламентирани в чл.4, ал.1 от с.з.
Съгласно чл.17 от ЗСч. разходите и приходите се класифицират и представят във финансовите отчети при условията и по реда на приложимите счетоводни стандарти.
Реда за счетоводно отчитане на приходите и разходите, свързани с договорите за строителство, които обхващат най-малко два отчетни периода, е определен в Счетоводен стандарт 11 /МСС 11/ – Договори за строителство.
Според т.6.1 от СС 11 когато резултатът от един договор за строителство може да бъде надеждно предвиден, приходите и разходите, свързани с него, следва да бъдат признати за приходи и разходи чрез съпоставяне на етапа на изпълнение на договорната дейност спрямо датата на съставяне на финансовия отчет.
За данъчни цели признаването на разходите се основава на документалната им обоснованост.
Съгласно чл.10, ал.1 от ЗКПО документална обоснованост ще е налице, когато счетоводният разход едокументално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч /чл.7/, отразяващ вярно стопанската операция.
Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие, че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват /чл.10, ал.2 от ЗКПО/.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.110, ал.1 от ДОПК органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителен контрол чрез извършване на ревизии и проверки относно спазването на счетоводното и данъчното законодателство.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »