необходими действия от ДЗЛ при загубен данъчен документ Уважаеми господин ,

Изх. № 24-34-371……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: необходими действия от ДЗЛ при загубен данъчен документ
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-371/21.04.2007 г.и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
От изнесената в запитването Ви фактическата обстановка е следната:
ЕТ „ X“ издава списание „ ……….“. В процеса на работа издава фактура на „Y“ АД за участие с реклама в списанието, която изпраща с обратна разписка за изплащане. От „Y“ АД обаче уведомяват, че са изгубили фактурата и не могат да я изплатят.
Въпросът е ЕТ „ X“ как следва да процедира при създалата се ситуация?
Съгласно чл.112, ал.З от ЗДДС, при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице е задължено да уведоми писмено компетентната териториална дирекция на НАП не по—късно от 24 часа от узнаването па съответното обстоятелство. Регистрираното лице следва да се снабди с копие от екземпляра на издателя на документа, заверено с неговия подпис и печат.
За да може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, в случай на изгубване на оригинала на документ, регистрираното лице трябва да уведоми за случая териториалната дирекция на НАП по регистрацията си. Фотокопието от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат се съхранява в счетоводството на регистрираното лице /чл.58 , ал.2 от ППЗДДС/.
Задълженията и правата произтичащи от цитираните разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС в случая се упражняват пред ТД на НАП по регистрация на лицето, загубило документа и претендиращо правото на данъчен креди. В конкретния случай това е Вашия контрагент.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията

Вашият коментар