НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1, т. 7

Изх. № 24-34-377
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми господин ………..,
Във връзка с писменото Ви запитване, заведено внас вх. № 24-34-377/21.04.2007 г., изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, издадена по ред и начин определени с наредба на министъра на финансите.
Разпоредбата на чл.26, ал.1 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г.) регламентира видът и съдържанието на фискалната касова бележка.
Според изложената в писмото Ви фактическа обстановка ……….. ЕООД извършва различни видове услуги (например доставка на питейна вода, отвеждане питейна вода и др.), като за всяка предоставена услуга фискалната касова бележка трябва да съдържа данни съгласно чл.26, ал. 1, т.7 от наредбата. При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията по чл.26, ал.1, т.7 за име, цена, количество и стойност на един ред.
Представеният от Вас фискален бон не е подходящ пример за начина на отразяване на плащания за услуги предоставени от …………..ЕООД, тъй като е издаден във връзка с извършване на един вид услуга, видно от приложеното съобщение. При наличие на повече от една услуга всяка от тях трябва да бъде отразена на фискалната касова бележка като отделна продажба. По отношение на показания примерен фискален бон обръщам внимание, че текстовия ред „Касиер:02“ дублира информацията, която се съдържа в първия ред „0000 01“, тъй като на позицията на „01“ се отпечатва номера на касиера, с чиято парола се работи, като преди „01“ може да бъде зададено (програмирано) името на този касиер.
ЗАМ.
/КР.СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар