необходимостта лицето да бъде регистрирано по ЗДДС, независимо, че за него не са отпаднали основанията за дерегистрация по чл. 176 от закона.

2_76-1/26.01.2010г.
ЗДДС, чл.96, ал.8
В Дирекция „ОУИ” гр. ……. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ….. г., в което сте изложили следната фактическа обстановка:
През месец февруари 2008г. по инициатива на органа по приходите на юридическо лице е прекратена регистрацията по ЗДДС на основание чл.176, т.3 от закона. През месец декември 2009г. данъчно задълженото лице е достигнало облагаем оборот за регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС. След подаване на заявление за регистрация органът по приходите е отказал регистрацията по ЗДДС на лицето, поради неотпадане на основанията за дерегистрация. След изтичане на месец януари 2010г. за дружеството също ще са налице основания за задължителна регистрация.
Поставен е следния въпрос: с огледизменението на разпоредбата на чл.96, ал.8 от ЗДДС /в сила от 01.01.2010 г./ възниква ли задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС, в случаите когато за дружеството е налице основание за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС, но за него не е отпаднало основанието по чл.176,т.3 от закона?
На основание изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В облагаемият оборот се включва сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
В съответствие с разпоредбата на чл.96, ал.8 ЗДДС в определени случаи, независимо от наличието на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС по чл.96, ал.1 от ЗДДС на данъчно задължено лице може да бъде отказана регистрация по ЗДДС в случаите, когато приходната администрация е прекратила или отказала регистрацията на лицето, поради наличие на обстоятелствата, посочени в разпоредбата на чл.176 от ЗДДС.
С промяната на чл.96, ал.8 от закона/в сила от 01.01.2010 г./ е дадена възможност органите по приходите, след анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с данъчно задълженото лице, подало заявление за регистрация по ЗДДС да извършат преценка, относно необходимостта лицето да бъде регистрирано по ЗДДС, независимо, че за него не са отпаднали основанията за дерегистрация по чл. 176 от закона.
Предвид гореизложеното, в случай, че дружеството е с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по- дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия, за него е налице задължение за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнат този оборот.

Оценете статията

Вашият коментар