ДОПК, чл.11,ТЗ, чл.155, т. 3

2_761/21.06.2013
ДОПК, чл.11
ТЗ, чл.155, т.3
В запитването сте описали следната фактическа обстановка:
След приключване на ревизионно производства на„……..”ООД, ЕИК………… е издаден на ….04.2013 г. ревизионен акт, който сте възпрепятствани да връчите на законен представител на дружеството. Лицето вписано като представляващ в търговския регистър…………….., ЕГН ………….. е починало на ……..04.2013 г., обстоятелство, което сте потвърдили чрез справка в информационно система ГРАО. Давате информация, че съдружници в дружеството са 18 физически лица. След издаване на РА сте предприели действие по връчванетому по електронен път, но не сте получили потвърждение за получаване на РА.
Поставяте въпроса:На кого следва да бъде връчен издадения РА и може ли да бъде приложена процедурата по реда на чл.32 от ДОПК?
С оглед изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Както сте посочили в запитванетоюридическите лица се представляватот управителите си и по силата на чл.141, ал.1 от Търговския закон организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Името на управителя се вписва в търговския регистър. В компетентността на общото събрание е да избира управителя/чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ/. Към 18.06.2013 г. в търговския регистър все още няма вписан управител.
Следва да имате предвид в случай, че управителят е упълномощил лице, на което да бъдат връчвани актове на приходна администрация, то неговата представителна власт не е прекратена. Това произтичаот разпоредбата на чл.41, ал.1, предложение второ от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/, съгласно която когато упълномощител е юридическо лице, пълномощието се прекратява с прекратяването му. Хипотезите в които се прекратява ООД са посочени в чл.154 от ТЗ.
Съществуващата празнина, породена от липсата на лице с представителни функции, на което да бъде връчен ревизионният акт, може да бъде преодоляна по реда на чл.11 от ДОПК, регламентиращ фигурата „временен, съответно особен представител”. В случая, аргументирайки наличие на нетърпящи отлагане процесуални действия, органът по приходите може да поиска от районния съд по местонахождението му назначаването на временен, съответно особен представител. Съдът се произнася по искането с мотивирано определение, в закрито заседание, не по-късно от три дни след постъпването му.
Друга възможност да бъде назначено лице, което да управлява и представлява дружеството е регламентирана в чл.155, т.3 от ТЗ. Съгласно цитираната разпоредба, по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител, окръжния съд по седалището на дружеството може да постанови прекратяването му. Тъй като приходната администрация има правен интерес от назначаването на лице, което да представлява дружеството, считаме, че няма пречка да бъдат предприети действия по уведомяване на прокуратурата. Прекратяването отново ще има за последица откриване на производство по ликвидация и назначаването на ликвидатор, който ще представлява дружеството през този период.
Считаме, че процедурата на връчване чрез прилагане към данъчното досие е неприложима при описаната фактическа обстановка, т.к. трябва да са налице предпоставките на чл.32, ал.1 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар