Нищожна регистрация по ЗДДС във връзка с Приложението на §4а от ПЗР на ЗДДС

Изх. №24-33-51
Дата: 16.04.2009 год.
ПЗР на ЗДДС, § 4а
Относно: Нищожна регистрация по ЗДДС във връзка с приложението на §4а от ПЗР на ЗДДС
В изпратено от Вас писмено запитване, постъпило в регистъра нана НАП с вх. № 24-33-51/30.03.2009 г., е описана следната фактическа обстановка:
Дружество е подало заявление за обявяване на нищожна на регистрацията му по ЗДДС, на основание §4а от ПЗР на ЗДДС. Към заявлението е подадено копие от Заявление за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия до Кмета на Община.
Дружеството е регистрирано по Търговския закон на 15.01.2009г. На 28.01.2009г. дружеството се регистрира по ЗДДС на основание чл. 100, ал.1 от ЗДДС. На 13.02.2009г. същото е подало Заявление за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия до съответния кмет на Община. На същата дата – 13.02.2009г. е подало и заявление за обявяване на нищожна на регистрацията му по ЗДДС. Към този момент не е издадено разрешение за продажба на тютюневи изделия, поради това и в изпълнение на писмо изх.№ 91-00-59/13.02.200г. на Изпълнителния директор на НАП, съгласно което за да са налице основания за прогласяване на нищожност на регистрацията по ЗДДС лицето следва да представи към Заявлението си Разрешение за продажба на тютюневи изделия, на лицето е постановен Отказ.
Запитването е:
1.Какследва да се процедира,аков хода на обжалването лицето
представи разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия, с
дата на издаване след датата на регистрацията му по ЗДДС?
2.Какследвадасепроцедиравслучаите, при коитолицатаса
приложили към Заявлението си за обявяване на нищожна на
регистрацията им по ЗДДС разрешение за продажба на тютюневи
изделия, издадено след датата на регистрацията им по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата правна уредба и на основание чл.10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
С изменението на чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) като условие за извършване на търговия с тютюневи изделия се въведе изискването търговците да са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност. По смисъла на ЗДДС тази регистрация е регистрация по избор -по реда на чл. 100, ал. 1 от закона, в случай, че по отношение на лицата в същото време не са налице основанията по чл. 96 от ЗДДС за задължителна регистрация.
С § 65 от ПЗР на ДОПК (ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г.) се отмени изменението на чл. 30 от ЗТТИ, като след обнародването на закона за тези лица не съществува задължение за регистрация по ЗДДС с оглед вида на извършваната от тях дейност – търговия с тютюн и тютюневи изделия.
Във връзка с промяната на ЗТТИ са приети и промени на ЗДДС (създава се § 4а на ПЗР на ЗДДС) съгласно който:
“§ 4а. (1) Търговците по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, регистрирани след 1 януари 2009 г. по чл. 100, ал. 1, или които са в процедура за регистрация, могат да подадат заявление в компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за обявяване на регистрацията си за нищожна.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до 1 април 2009 г., а регистрацията се смята за нищожна от 1 януари 2009 г.“.
Видно от гореизложеното, съгласно измененията на чл. 30 от ЗТТИ, относно лицата, извършващи търговия с тютюневи изделия от 01.01.2009 г. до 13.02.2009 г. е било налице изискването да са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.
Съгласно чл. 33, ал. 1 от ППЗТТИ лицата, които желаят да извършват търговия с тютюневи изделия, подават заявление до кмета на общината по местонахождението на обекта. Съгласно чл. 34, ал.2 от същия правилник, кметът на общината издава разрешението за търговия с тютюневи изделия в срок 30 дни след постъпване на заявлението.
За посочения по-горе период /01.01.2009г. до 13.02.2009г./ липсва изискване както в ЗТТИ, така и в Правилника за приложение на ЗТТИ, заявленията на лицата до Кмета на Общината да са придружени от копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС. Независимо от това, доколкото правната възможност на § 4а. от ПЗР на ЗДДС е предвидена относно „Търговците по чл. 30 от Закона за тютюна и тютюневите изделия“, считаме, че това качество на лицата следва да е налице към датата на произнасяне на съответния компетентен орган по Заявлението на лицето за обявяване на регистрацията му по ЗДДС за нищожна. В тази връзка следва да се приеме, че по отношение на лицата, които са се регистрирали по ЗДДС по реда на чл. 100, ал.1 от същия закон в периода 01.01.20091. до 13.02.2009г. вкл. и в рамките на същия период са подали заявление до кмета на общината за издаване на разрешението за търговия с тютюневи изделия е приложим се § 4а на ПЗР на ЗДДС. Поради това, следва в тези случай да се обяви за нищожна регистрацията по ЗДДС на:
– лицата, по отношение на които е постановен отказ за обявяване на регистрацията им по ЗДДС за нищожна, ако в хода на обжалването представят разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия, с дата на издаване след датата на регистрацията му по ЗДДС, или
– лицата са приложили към Заявлението си за обявяване на нищожна на регистрацията им по ЗДДС разрешение за продажба на тютюневи изделия, издадено след датата на регистрацията им по ЗДДС.
Гореизложеното становище е принципно и допълва Становище на Изпълнителния директор НАП Изх. № 91-00-59 от 13.02.2009 г. по прилагането на § 4а от ПЗР на ЗДДС .
Независимо от гореизложеното, доколкото конкретният казус съдържа тази особеност, че на една и съща дата – на 13.02.2009г., датата на обнародване на относимите законови изменения, лицето е подало както заявлението до Кмета на Общината за издаване на разрешението за търговия с тютюневи изделия, така и заявление в компетентната териториална дирекция на Националната агенция по приходите за обявяване на регистрацията си по ЗДДС за нищожна, решението на компетентния орган следва да бъде съобразено с всички обстоятелства относно спецификата на дейността на лицето с оглед препятстване на възможността на заобикаляне на данъчния закон и нанасяне на щета на фиска.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар