НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.10

5_ 53-00-483/30.09.2009г.
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, чл.1, ал.2;
КСО, чл.10;
Фактическа обстановка: Съдружници не упражняват трудова дейност в дружеството и не внасят осигурителни вноски. В последствие са изключени от дружеството.
Въпрос: управителят на дружеството се интересува каква е процедурата за прекратяване на осигуряването на тези лица.
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
Съгласно чл.1, ал.1 на цитираната Наредба, задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/- еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Аналогична еи разпоредбата на чл.10 от КСО. Съгласно същата, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
Видно от изложената в писмото Ви фактическа обстановка, съдружниците, които цитирате не упражняват трудова дейност и следователно не подлежат на осигуряванепо реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и КСО.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, на основание чл.1, ал.2 от Наредбата.
За неспазването на срока по чл.1, ал.2 Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, лицата подлежат на административно наказание по Закона за административни нарушения и наказания.
Следва да имате предвид,че отговорността за внасяне на осигурителни вноски и деклариране на обстоятелствата по чл.1, ал.2 отНаредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина е лична идружеството не носи отговорност при неспазване на съответните разпоредби от страна на съдружниците.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.40, aл. 2, т. 8,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

5_142/20.03.2008ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3 и чл.40, ал.2, т.8 Фактическа обстановка: лице получава обезщетение за безработен и работи без трудово правоотношение, като размера на полученото възнаграждение

Изх. № ЕП-03-00-22

Изх. № ЕП-03-00-22Дата: 13.09.2019 год. ДР на ЗДДС, § 1, т. 84;Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17;ДР на Наредба № Н-18, § 1,

Отчитане на приходи през 2009г. от начислени през 2007г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени.

Изх. № ………………..Дата ………………… ОТНОСНО: Отчитане на приходи през 2009г. от начислени през 2007г. възнаграждения и социални осигуровки, които не са неизплатени. Във връзка с

Данъчно третиране на доходи от наем на имущество, което не е в режим на етажна собственост, по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Изх. №92-00-369Дата:10.06.2014 год.ЗДДФЛ, чл. 31, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 37, ал. 1, т. 4;ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 12.ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем на имущество,

today