КСО, чл.4, aл. 1, т. 4,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.4, aл. 2

5_ 53-00-54/08.07.2008
КСО, чл.4, ал.1, т.4, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2;
Фактическа обстановка:лица извършват трудова дейност по договори за управление и контрол и в същото време имат сключени договорипо чл.114 от КТ;
Въпрос: как следва да се осигуряват по трудовите правоотношения;
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване, /КСО/, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества задължително се осигуряват за всички осигурени социални рискове.
Работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест, на основание чл.4, ал.2 от КСО.
На основание чл.6, ал.2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения и доходи от трудова дейност.
Съгласно чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи по трудови и/или по служебни правоотношения, по договори за управление и контрол на търговски дружества и от трудова дейност като член-кооператори;
2.осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Следва да имате предвид, обаче, че когото лице, работещо по чл.114 от КТ полага труд и по друг трудов договор по който е осигурено на основание чл.4, ал.1, т.1 от КСО, /за всички осигурени социални рискове/, договорът по чл.114 се третира като втори или допълнителен трудов договор. При тази хипотеза върху изплатеното /начисленото/ възнаграждение се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове на основание чл.4, ал.1, т.6 от КСО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_20-00-87/01.04.2014 г.Чл. 18, ал.1 от ЗДДФЛ;Чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ;В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …… относноприлагането

Определяне вида на доставката

5_29 / 03.07.2008г.ЗДДС, чл. 3, чл.113, чл. 119ППЗДДС, чл. 112Относно: Определяне вида на доставката Във връзка с подаденото от Вас писмa с вх. №№ 53-00-29/21.05.2008г.

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за ограничаване разплащанията в брой (ЗОРБ) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за ограничаване разплащанията в брой (ЗОРБ)