fbpx

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.4, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 10

5_53-00-532/22.10.2009г
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, ал.2, , чл.4, ал.2;
КСО ,чл.6, ал.10;
Фактическа обстановка:Лице е съдружник в няколко търговски дружества. Работии по трудово правоотношение.
Въпрос:как следва да се осигурява?
Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал.1, задължението за осигуряване самоосигуряващите се лица- еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица – членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
На основание чл.1, ал.2 от Наредбата, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок.
Видно от цитираната разпоредба, лицата следва да декларират всяка трудова дейност, която извършват в качеството на самоосигуряващи се, без оглед на това дали са осигурени на друго основание.
Следва да се прави разлика между деклариране на дейността на самоосигуряващото се лице и провеждането на неговото осигуряване.
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец, на основание чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ.
Съгласно текста на ал.4 на чл.2 от Наредбата, окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
Ако самоосигуряващите се лица работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като търговци или упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, в съответствие с разпоредбите на чл.4, ал.2 от Наредбата.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top