НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,ЗЗО, чл.40, aл. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 5,ЗЗО, чл.40, aл. 1

5_ 23-22-408/09.06.2008
НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, чл.1, ал.2
ЗЗО, чл.40, ал.1, ал.2, ал.5
Фактическа обстановка: собственик на ЕТ не е упражнявал трудова дейност през 2006 и 2007г, но не е декларирал спиране или прекъсване на дейността. Внесъл е здравноосигурителни вноски върху половината от осигурителния доход за самоосигуряващите се лица по код за плащане на самоосигуряващо се лице. Сумите са постъпили по БУЛСТАТ на ЕТ;
Въпрос: Защо в информационната система на НАП лицето е с прекъснати здравноосигурителни права;
Съгласно чл. 1. , ал.1 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващити се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/, задължението за осигуряване за едноличните търговци възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Съгласно Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, и по конкретно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2, едноличният търговец се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход засамоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и годишно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Основание за да възникне задължение за осигуряване на едноличния търговец е упражняване на трудова дейност.
Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, от ЗЗО се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Тези лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО.
Осигурените по чл. 40, ал.5 могат да заплатят здравноосигурителните вноски авансово за избран от тях период, на основание чл.43 от ЗЗО.
В случай, че за периода 2006-2007 година не сте упражнявал трудова дейност като собственик на ЕТ и не сте осигурен на основание чл.40, ал. 1, 2 и 3, от ЗЗО, Вие следва да внасяте здравноосигурителни вноски на основание чл.40, ал.5 от ЗЗО, т.е. 6 на сто от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноските се внасят по ЕГН и код за плащане 560405.
В случай, че дължите лихва-просрочие, същата следва да внесете по код за плащане562 806.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Изх. № М-94-Г-98

Изх. № М-94-Г-98Дата: 04.11.2019 год. ЗДДС, чл. 118, ал. 16; ДР на ЗДДС, § 1, т. 84; Наредба № Н-18, чл. 3; ДР на Наредба

КСО, чл.9, aл. 5,КСО, чл.6, aл. 2,КСО, чл.9, aл. 3, т. 5

2_1051/07.07.2011 г.КСО – чл.6, ал.2,чл.9, ал.3, т.5, ал.5ОТНОСТНО: Осигурителни вноски върху възнаграждение договорено с колективен трудов договорОт изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно,

прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б – чл. 111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Изх. № 24-39-119Дата:11.11.2016 год.ЗДДС, чл. 176в;ППЗДДС, чл. 111б – 111з;ДОПК, чл. 229.ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност

aabed