ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

5_ 23-22-411/06.06.2008
ЗЗО,чл.40, ал.1, т.1, б”б”
Фактическа обстановка: Лице е в неплатен отпуск по свое желание. По време на отпуска изпълнява длъжността „кмет”;
Въпрос: дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск;
Съгласно чл.33 от Закона за здравното осигуряване, всички български граждани, които не са граждани и на друга държава са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса.
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, т.1, буква „б” от ЗЗО, здравноосигурителната вноска за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Здравноосигурителната вноска се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
Кметовете са осигурени на основание чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО.
Във връзка с гореизложеното, цитираното от Вас лице те не попада в хипотезата на чл.40, ал.1, б.”б” от ЗЗО и за него не се дължат здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице – пенсионер и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2017 г.

Изх. № 04-19-25Дата: 19.03.2018 год. ЗКПО, чл. 7, ал. 2; ЗКПО, чл. 92. ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице – пенсионер и подаване

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

94-00-39 01.04.2013 г.ЧЛ.43, АЛ.6 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалванеи данъчно-осигурителна практика”…. е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. №…. относноприлагането на разпоредбите на Закона за

paste