НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 3,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 4,ДОПК, чл.128,ДОПК, чл.129

2_49/10.01.2012
НООСЛБГРЧМЛ – чл.1, ал.3, ал.4
ДОПК- чл.128-129
ОТНОСТНО: Приложение на разпоредбите на Наредбата за общественото
осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, сте се осигурявали като самоосигуряващо се лице до 03.04.2009г. само за фонд „Пенсии” чрез Булстат …….
Подали сте декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в която сте посочили, че от 01.05.2009 г. ще се осигурявате чрез Булстат ………. за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица и сте започнали да се осигурявате за тези осигурителни случаи.Отказана Ви е заверка на осигурителната книжка с мотив, че до 28.01.2009г. не сте подали декларация.
Поставяте въпроси за това дали правилно са Ви отказали заверка на осигурителната книжка и следва ли да подавате нова декларация за регистрация на самоосигуряващото се лице до 28.01.2012 г.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предоставената на НАП компетентност и предвид нормативната уредба, изразявам следното принципно становище:
Редът за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).
Съгласно чл.1, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ, видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
Разпоредбата чл.1, ал.4 от НООСЛБГРЧ (в сила от 01.01.2007 г.), регламентира, че видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.
Срокът по чл.1, ал.4 е преклузивен и при бездействие от страна на носителя на субективното право – самоосигуряващото се лице, правото за промяна на вида на осигуряване се погасява с изтичане на срока. Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица по съответния код за вид плащане в размер по-висок от нормативно регламентирания, без да е подадена декларация за това, по своя характер и само по себе си не представлява правопораждащ факт.
От правото си за промяна на вида на осигуряване може да се възползвате до 31.01.2012 г., при спазване на разпоредбите на чл.1, ал.4 от НООСЛБГРЧ, т.е. ако подадете декларация по утвърден от Изпълнителния директор на НАП образец в определения за това срок.
Следва да имате в предвид, че недължимо платени задължителни осигурителни вноскиот самоосигуряващото се лице подлежат на възстановяване или прихващане по реда на чл. 128-129 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
По въпросите свързани със заверката на осигурителната книжка, следва да се обърнете към Националния осигурителен институт.

Оценете статията

Вашият коментар