ЗДДС, чл.173, aл. 3,ЗДДС, чл.92,ЗДДС, чл.173, aл. 1

2_490/23.02.2009 г
ЗДДС чл.173, ал.1
чл.173, ал.3
чл.92
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Във връзка с реализация на проект „Създаване на дневен център за възрастни хора с увреждания”, бюджетна линия на програма Фар – BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги вобщността за рискови групи” , Община Кайнарджа с Уведомление №900039/16.01.2009 г. на ТД на НАП София има основание за ползване на режима по чл.173, ал.1 от ЗДДС. Като основен изпълнител по проекта, Общината, след провеждане на тържни процедури, ще сключи договор за възлагане на СМР, доставки на стоки, материали и услуги, които ще заплаща на доставчиците, регистрирани по ЗДДС лица, с ДДС.
В тази връзка е поставен следният въпрос: Какъв е начина на общината да бъде възстановен платеният ДДС за тези доставки? От органите на НАП ли ще бъде възстановен или по друг ред?
Във връзка с третирането на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз еиздадено указание № 91-00-502/27.08.2007г. на МФ. Товауказаниена МФ е издадено на основание § 6 от ПЗР на Постановление № 62 на МС от 21.03.2007г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Извън обхвата на постановлението, респ. на издаденото въз основа на него Указание на МФ са случаите на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма ФАР, за които е приложим данъчният режим по чл.173 от ЗДДС и чл. 107 от ППЗДДС.
За стоките и услугите, които се използват за извършване на доставки, свързани с изпълнение на посочения проект по Програма ФАР са приложими разпоредбите на глава седма “данъчен кредит“ на ЗДДС като се съобрази изключението по чл.173, ал.3 от ЗДДС. В същия е посочено, че ограниченията на правото на данъчен кредит по чл. 70 не се прилагат по отношение на стоките или услугите, които се използват единствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
Тъй като нормата на чл.173, ал.3 от ЗДДС е специална по отношение на лицата, ползващи режима по чл.173, ал.1, то Вие в качеството си на такова лице, не следва да спазвате ограниченията на чл.70 от закона за стоките или услугите, които ще използватеединствено за извършването на доставки по чл.173, ал.1 от ЗДДС.
Правото си на приспадане на данъчен кредит може да упражните за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите три данъчни периода, като:
1. включите размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния периодв справка-декларацията по чл. 125от ЗДДС за същия данъчен период;
2. посочите документа по чл. 71 от ЗДДС в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.
Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява резултат за периода – данък за възстановяване. Редът за възстановяването му е посочен в разпоредбатаначл.92 от ЗДДС.’

Оценете статията

Вашият коментар