НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3,КСО, чл.4, aл. 3, т. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 5, т. 1,КСО, чл.4, aл. 3, т. 4

Изх. №24-33-53
Дата:21.07.2014 год.
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 1;
КСО, чл. 4, ал. 3, т. 4;
НООСЛБГРЧ, чл. 1, ал. 5, т. 1;
НООСЛБГРЧ, чл. 2, ал. 3.
Във връзка с получени вна Националната агенция за приходите /НАП/ писма с вх. № _______________________________________ препратени по компетентност за становище Ви уведомявам следното:
Съгласно фактическата обстановка изложена в писмото Ви – извършвате трудовадейност в качеството си на регистриран земеделски производител. Започвате да извършвате и дейност, като свободна професия – застрахователен консултант. Поставяте въпроси свързани с внасянето на осигурителните вноски при условие, че се упражняват повече от една дейност.
Обществените отношения свързани с държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване се уреждат с Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряването и като условие е изведена в чл. 10, ал. 1 от кодекса.
На основание разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. С § 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО законодателят е определил този кръг осигурени лица – “Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители“ са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред. Условията и редът за регистриране на земеделските производители, съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, се определят с Наредба №3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Във връзка с упражняването на трудова дейност въз основа на тази регистрация, застрахователните агенти по чл. 164, ал. 1 от КЗ се считат за лица упражняващи свободна професия по смисъла начл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ). Лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО.
Цитираните лица (по чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 4 от КСО) по свой избор могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица (основание чл. 4, ал. 4 от КСО). Те са самоосигуряващисе лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО и осигурителните вноски се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година (чл. 6, ал. 7 от КСО). На основание чл. 6, ал. 8 от КСО самоосигуряващите се лица имат задължение да определят окончателен размер на осигурителния доход за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справката към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
На основание чл. 2, ал.3 от НООСЛБГРЧ, самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Съгласно изречение второ от същата разпоредба лицата, регистрирани като земеделски производители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ, при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Предвид тази разпоредба, както и чл. 2, ал.3 от същата наредба при започването на трудова дейност като застрахователен агент следва да подадете в компетентната териториална дирекция на НАП декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП. В тази връзка в декларацията е предвидено да се попълва датата, от която се упражнява съответната трудова дейност и отделно вида на осигуряването и дата в случай, че лицето е избрало да се осигурява за тази трудова дейност. Следователно в посочения случай в декларацията освен идентифициращите задълженото лице данни (вкл. постоянен адрес и адрес за кореспонденция) се декларира и датата, от която се упражнява дейността.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпа

Изх. № 24-31-56Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Относно: Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат

ЗДДС, чл.17, aл. 2

Изх.№ 5_53-00-546/ 02.11.2009г. ЗДДС, чл. 17, ал.2В запитването е посочено, че дружеството закупува фуражен компонент от Русия, след което се продава на фирма, регистрирана за

дължимостта на данък при придобиване на имущества при апортиране на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи в капитала на търговско дружество, Ви уведомяваме

Изх. № 08-P-5София 23.11.2006ДО ОБЩИНАгр. Р А Д О М И РОБЛАСТПЕРНИК В отговор на поставения въпрос относно дължимостта на данък при придобиване на имущества

прилагане разпоредбите на ЗДДС при доставка на урегулиран поземлен имот /УПИ/, изцяло съвпадащ с прилежащ терен към сгради, които не са нови, когато собствеността на терена се прехвърля към собственик

.26-Б-205Дата:31.01.2011 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 3; ЗДДС, чл. 45, ал. 1; ЗДДС,

Приложение на чл.З1 т.1 и 2 от ЗДДС.

Изх. № 24-31-212Дата:25.02.2008 г.Относно: Приложение на чл.З1 т.1 и 2 от ЗДДС.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-3 1-212/06.06.2007г. по описа нана