НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 3,НООСЛБГРЧ, чл.4, aл. 2,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 8

5_94-00-244/29.11.2012 г.
НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал. 1 , ал. 2, чл.2, ал.3 и чл. 4, ал. 2;
КСО, чл.6, ал.8;
В запитването сте изложилиследнатафактическа обстановка:
Лице е назначено по трудово правоотношение като управител на ООД. Едновременно с това се самоосигурява като собственик и управител на ЕООД. Лицето е регистрирало ново ЕООД, в което е собственик и управител.
Във връзка с възникналия казусе поставен следният въпрос:
Лицето има ли задължение да обяви започване на дейност като самоосигуряващо се лице в новото дружество и да се самоосигурява и за дейността се в него?
Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в КСО и НООСЛБГРЧМЛ.
Съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професияили занаятчийска дейност възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Аналогичен е и текстът на чл.10 от КСО,съгласно който осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
На основание чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, съгласно разпоредбата на чл.1, ал.2 от Наредбата.
Съгласно текста на ,от наредбата, самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец.
Ако лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО работят по трудово правоотношение, осигурителните вноски за дейността им като самоосигуряващи се лица се внасят върху избран осигурителен доход. Сборът от възнаграждението и осигурителния доход, върху които се внасят месечните осигурителни вноски, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 4, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
На основание чл.6, ал.8 от КСО, самоосигурявашите се лица определят окончателен размер на осигурителния доход.
Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
Предвид гореизложеното, Вие имате задължение да подадете декларация за регистрацияна самоосигуряващо се лице в седмодневен срок от започване на трудова дейност като собственик на новорегистрираното ЕООД. В декларацията следва да посочите ЕИК чрез който провеждате осигуряването си като самоосигуряващо се лице.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »