прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5_94-00-24/10.05.2016 г.
ЧЛ. 22Г ОТ ЗДДФЛ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило писмено запитване, прието с вх. №…../18.04.2016 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Вие сте майка на две деца от два брака. Детето Ви от първия брак е освидетелствано с експертно решение на ТЕЛК. След развода родителските права на дететосаприсъденинаВас за него. Искатедаползвате данъчното облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ за 2015 г. Към момента сте в отпуск по майчинство за отглеждане на детето сиот втория брак.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Имате ли право като родител да ползвате данъчното облекчение за дете с увреждане за 2015 г.?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
В разпоредбата на чл. 22г от ЗДДФЛ е посочено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2 000, 00 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.
Съгласно ал. 2 и ал. 3 на чл. 22г от ЗДДФЛ, данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срокът на валидност на решението при определени условия, които следва да са налице.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че лицето представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.
Видно от запитването, доколкото второто Ви дете е на година и десет месеца, може да се направи извод, че през 2015 г. сте били в отпуск по майчинство за отглеждане на детето сиот втория брак, поради което получавате обезщетение за отглеждане на дете до две години от НОИ. Последното е в кръга на необлагаемите доходи по силата на чл. 13, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ, поради което липсва облагаем доход, от който да се приспада за ползване на данъчното облекчение.
Предвид гореизложеното, бихте могли да ползвате данъчното облекчение за дете с увреждане, само ако през 2015 г. сте получавали облагаеми доходи – от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или друго възмезднопредоставяне на права или имущество; доходи от прехвърляне на права или имущество, както и доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 22г, ал. 6 от ЗДДФЛ данъчното облекчение може да се ползва и от родител, (който през 2015 г. е получавал облагаеми доходи) на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 – 3 на чл. 22г от ЗДДФЛ и когато представи писмена декларация по ал. 4 от другия родител (т.е. от Вас). На основание чл. 23, т. 9 от ЗДДФЛ, данъчнотооблекчениесе ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от същия закон, към която се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Обстоятелствата и условията по ал. 1 – 6 на чл. 22г от ЗДДФЛ се декларират с декларация по образец (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 85 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в съответствие с разпоредбата начл. 3, ал. 1, т. 1,отЗакона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте длъжна да посочвате Вашите данни за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ).

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »