НООСЛБГРЧ, чл.9, aл. 2, т. 1,КСО, чл.4,НАРЕДБА Н-8, чл.3,КСО, чл.6,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.9, aл. 2, т. 2,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2

2_1675/07.10.2010 г.
КСО -чл.4, 6,10,
ЗЗО-чл.40, ал.1, т.2
НООСЛБГРЧМЛ – чл.9, ал.2, т.1 и т.2
Наредба № Н-8 – чл.3
ОТНОСТНО: Социалнои здравно осигуряване наЕТ, на който предстои да
излезе в отпуск поради бременности раждане
Отправили сте писмено запитване.
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че имате ЕТ и се осигурявате като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен доход за 2010г. – 420 лв. Имате наето лице по трудов договор. Предстои Ви да излезете в отпуск поради бременност и раждане.
Въпросите, които поставяте са:
1. Когато излезете в отпуск поради бременност и раждане как следва да се осигурявате и задължително ли е назначаването на прокурист на ЕТ?
2. В периода на отпуска можете ли да подписвате декларации обр.1 и обр.6 за наетото по трудовия договор лице?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване илипрекратяване.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Осигурителните вноски са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл.6, ал.7, т.1 от КСО).
Освен текущи месечни вноски, лицата извършващи дейност като еднолични търговци, определят и окончателен размер на осигурителния доход,за периода, през които е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл.6, ал.8 от КСО).
Здравното осигуряване на едноличните търговци,които упражняват трудова дейност, се извършва по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), върху осигурителни доходи, определени с Кодекса за социално осигуряване.
За периода на отпуска поради бременност и раждане осигурителни вноски за ДОО не се внасят от самоосигуряващите се лица, които са осигурени и за общо заболяване и майчинство, както за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, така и за периодите, през които не са имали право на парично обезщетение (чл.9, ал.2, т.1 и т.2). Назначаването на прокурист с оглед възникване на основание за осигуряване не е задължително.
За тези периоди се дължат вноски за здравно осигуряване, на основание чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Разпоредбите на КСО и Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранениена данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица регламентират задължението на осигурителитеда осигуряват наетите по трудов договор лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, както и да подават декларация обр.1 и обр.6 в съответната компетентна териториална дирекция на НАП.
За периода на отглеждане на малко дете, с подписването на декларация обр.1 и обр.6 се приема, че самоосигуряващото се лице – едноличен търговец упражнява трудова дейност, тъй като това е действие, имащо отношение към функционирането на търговеца.
За да приемем, че самоосигуряващото се лице не упражнява дейност е необходимо назначаване на прокурист. Липсата на прокурист обосновава извода, че през периода на отглеждане на малко дете, майката упражнява трудова дейност.
За периодите през, които самоосигуряващото се лице (майката) е сключила с друго лице договор за прокура, което да управлявафирмата срещу възнаграждение (чл.21 от ТЗ), не се дължат авансови месечни осигурителни вноски и не се извършва определяне на окончателен размер на осигурителния доход от самоосигуряващото се лице. Основанието за това еобстоятелството, че осигуреното лице не упражнява лична трудова дейност.

Оценете статията

Вашият коментар