нормите на Кодекса на труда е министерството на труда и социалната политика /МТСП/, както и Главна инспекция по труда към министъра на труда и социалната политика.

2_826/28.04.2010
Закон за автомобилните превози /ЗАвП/-чл.24, ал.1;
Кодекса на труда – чл.62;
Наредба №35/1999г за функционалните и технически изисквания към ЕТАФП.
Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр….. с вх……………..2010г. е описана следната фактическа обстановка:
Собственик сте на едноличен търговец, който упражнява дейност-таксиметров превоз на пътници. Извършваните услуги отчитате чрез фискализиран апарат, монтиран в автомобила. Работите Вие и съпругът Ви, който е назначен с трудов договор на длъжността „водач на лек таксиметров автомобил”.
След извършена проверка от ИА „Автомобилна администрация”, е съставен акт за установяване на административно нарушение срещу съпруга Ви. Приложили сте:
– копие от АУАН №……………2010 и
– копие на Справката по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда от 15.04.2009г за уведомяване на НАП за сключен трудов договор с ………………. /съпруг/-шофьор на такси.
Поставили сте следните въпроси:
1. Може ли съпругът Ви ……….. да извършва таксиметрови услуги като лице, назначено по трудов договор в ЕТ ”…………………….”.
При извършения от нас прочит на отразените констатации в Акта за установяване на административно нарушение /АУАН/ №…………от …..2010г, издаден от органите на ДАИ-…., установихме, че същият е съставен във връзка с отчетени нарушения на Приложение №1 от Наредба №35 от 3.11.1999г /изм.ДВ.бр.95 от 21.11.2000г./ за функционалните и технически изисквания към ЕТАФП. Съгласно издаденият АУАН фискалният касов бон не съдържа в заглавната си част име, адрес и Булстат на ………………, работещ като водач към ЕТ „………………..”.
Във връзка с горното и съобразно изложената информация, както и предвид действащата нормативна уредба, изразяваме следното принципно становище:
Таксиметровият превоз на пътници е правно регламентирана дейност. Условията и редът за извършване на таксиметров превоз на пътници са уредени със Закона за автомобилните превози /ЗАвП/. Съгласно изискването на чл.24, ал.1 от ЗАвП, лекият автомобил, с който тя се осъществява, следва да е оборудван с електронен таксиметров апарат с фискална памет (ЕТАФП). Изискванията към него се определят с Наредба, издадена от министъра на транспорта.
В изпълнение на горното е издадена Наредба № 35 от 3.11.1999г. за функционалните и техническите изисквания към ЕТАФП.
Контролът по спазване изискванията на ЗАвП и издадените към него подзаконови нормативни актове като Наредба №35се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация“ и контролните органи на МВР.
Разпоредбата на т.4, глава трета от Приложение №1 изисква ЕТАФП да осигурява пряк достъп на проверяващите органи до информацията за извършените таксиметрови услуги; да може с помощта на клавиатурата и печатащото устройство на ЕТАФП и/или специализирано устройство да се получи цялата необходима информация, записана във фискалната памет.
За целите на данъчното законодателство ЕТАФП е средство за регистриране и отчитане на приходите от таксиметров превоз за определяне на данъчните задължения.
От тази гледна точка ЕТАФП следва да бъде регистриран на лицето,чийто БУЛСТАТ е въведен и чийто обороти се натрупват във фискалната памет, при условие, че това лице има право да извършва таксиметрова дейност в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози.
От разпоредбата на чл.23 от Наредба № 35 от 1999г е видно, че управлението на таксиметровия автомобил може да бъде извършвано от повече от един водач, всеки от които има задължение за пускане на сменен отчет. Сменните отчети се прикрепват по хронологичен ред към пътните листи на водачите от пътната книжка на автомобила, която се води на данъчно задълженото лице.
В допълнение към изразеното до тук от нас становище, ще поясним, че в компетентностите на Националната агенция по приходите е да тълкува и пояснява нормите, действащи в сферата на данъчното облагане. Предвид това, възникнали въпроси във връзка с отразените в Акта констатации за допуснати от Вас нарушения, следва да отправите към компетентните органи в лицето на Изпълнителна Агенция „Автомобилна инспекция”.
Трудовите отношения между работника и работодателя като права и задължения, както и като разновидности са уредени в Кодекса на труда /КТ/.
Редът за сключване на трудов договор, неговата форма, съдържание, времетраене и прекратяване са регламентирани в Глава пета – Възникване и изменение на трудовото правоотношение, Раздел І – Трудов договор.
Компетентен орган да разяснява и издава указания относно нормите на Кодекса на труда е министерството на труда и социалната политика /МТСП/, както и Главна инспекция по труда към министъра на труда и социалната политика.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »