fbpx

нова регистрация по ЗДДС, във връзка със сключен договор за финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) на Проект ,,Възстановяване и опазване н

5Изх. №20-00-364 /17.06.2010 г.
Чл.108 (отм.) от ЗДДС
Чл. 85 от ДОПК
Относно повторна регистрация по ЗДДС на община …………
По повод зададения въпрос, относно нова регистрация по ЗДДС, във връзка със сключен договор за финансиране по линия наФинансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) на Проект ,,Възстановяванеи опазване на сградата на първото училище в България ,,Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културнообразователен център за младежи и туристи” изразявам следното принципно становище:
Община …….. е регистрирана по ЗДДСсчитано от 27.02.2006г. на основание чл.108 (отм.) от ЗДДС и понастоящем има статут на регистрирано по ЗДДС лице.
Предвид това обстоятелство, община ………..не следва да предприема действияза нова регистрация по ЗДДС във връзка с цитирания по-горе проект.
Обръщам Ви внимание, че съгласно разпоредбата на чл.85 от ДОПК, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията и адреса си за кореспонденция в цялата кореспонденция с националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт.

Вх.№ 2000364 от 17.06.2010 Отг. ОУИ София  |  20-00-364_10_OZ_5_03_07

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top