НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2,КСО, чл.6, aл. 3,НООСЛБГРЧ, чл.4, aл. 3, т. 2

53-00-259/21.04.2010
КСО, чл.4, ал.1, т.7,, чл6, ал.3;
НООСЛБГРЧМЛ, чл.4, ал.3, т.2, чл1, ал.1, чл.1, ал.2;
Фактическа обстановка: Собственик на ЕООД има сключен договор за управление и контрол без уговорено възнаграждение. В същото време се осигурява по договор за управление и контрол в друго дружество, което няма дейност.
Въпрос: Как трябва да се осигурява?
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, независимо от вида на самото търговско дружество или на неговия собственик, следва задължително да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие катосъвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне определени стопански резултати в рамките на договорения срок /респективно –безсрочно/.
Такъв договор се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител-срещу заплащане на възнаграждение.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, в сила от 01.01.2010г.,осигурителните вноски за лицата по чл.4, ал.1, т.7 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 от Кодекса.
Ако обаче възнаграждение не е уговорено, осигуряването Ви следва да се провежда по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие за да възникне задължението за осигуряване еда упражняватетрудова дейност.
Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, задължението за осигуряване на собствениците на ЕООД възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството, на основние чл.1, ал.2 от Наредбата.
Съгласно разпоредбата на чл.10 от Кодекса за социално осигуряване, осигуряването възниква от деня, в който лицатазапочват да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването и.
Видно от гореизложеното, за да възникне задължение да се осигурявате във второто дружество следва да извършвате трудова дейност, регламентирана в КСО. Задължението за осигуряване не е обвързано с приходите на дружеството.’

Вх.№ 5300259 от 21.04.2010 Отг. ОУИ София  |  53-00-259_10_OZ_5_08

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »