обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09г. и писмо № 24-32-99/05.06.2009г. на Изпълнителния ди

Изх. №24-32-99/08
Дата:10.09.2009 год.
ДОПК, чл. 121;
ДОПК, чл. 208, ал. 1;
ДОПК, чл. 155, ал. 4, т. 1;ДОПК, чл. 225, ал. 1, т. 2;
ДОПК, чл. 155, ал. 4, т. 2;ДОПК, чл. 228, ал. 1, т. 2;
ДОПК, чл. 155, ал. 6;
ДОПК, чл. 228, ал. 2.
Относно: обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК във връзка с писмо № 24-32-99/23.03.09г.и писмо № 24-32-99/05.06.2009г. на Изпълнителния директор на НАП.
Във връзка с Ваше запитване, относно обезпечаване на задълженията при възлагане на повторни ревизии по реда на чл. 155, ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК изразявам следното становище:
1. По отношение на въпроса следва ли наложените обезпечителни мерки да не се отменят при решение по чл.155, ал.4 от ДОПК, предвид разпоредбите на чл. 208, ал.1 и чл. 228, ал.1, т.2 и ал.2 от ДОПК.
В горецитираните писма, а именнописмо № 24-32-99/23.03.09г.и писмо № 24-32-99/05.06.2009г. на Изпълнителния директор на НАПизрично е указано, че в случаите когато Директорът на Дирекция „ОУИ” с решение по чл. 155, ал. 4 от ДОПК отмени ревизионния акт не се поставя начало на ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на производството по издаване на отменения с решението ревизионен акт. Тъй като новата ревизия е продължение на първоначалната – възобновява се висящността на ревизионното производство, следва да се счита и че наложеното обезпечение, следва да се измени, а не отмени /в този смисъл е писмо № 11-02-15/06 от 18.02.09г. и 24-32-99/05.06.2009г. на Изпълнителния директор на директор на НАП/.
Чл. 208 от ДОПК урежда отмяната на обезпечението в случаите на чл. 225, ал.1, т.2 от ДОПК, а именно при прекратяване на производството по принудително изпълнение когато актът, с който е установено публичното вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред. Следва обаче да се има предвид, че смисълът на тази разпоредба е отпадане на необходимостта от обезпечаване на публичните задължения при окончателното отпадане на самото публично задължение чрез отмяната на съответния акт. В случаите обаче, когато ревизионният акт е отменен с решение по чл.155, ал.4 от ДОПК от Директора на дирекция „ОУИ” и върнат на органа, издал заповедта за възлагане на ревизия със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт се възобновява висящността наревизионното производството, в резултат на което евентуално отново ще бъдат определени публични задължения. Именно това налага обезпечителна мярка да не бъде отменянас огледгарантиране събирането на задължението. Действително обезпечителното производство по ДОПК е отделно, но то е тясно свързано с ревизионното, доколкото с налагането на обезпечителната мярка се гарантира, че задължението в очаквания размер /при предварителните обезпечителни мерки/ и в определения от ревизионния акт размер /при същинските обезпечителни мерки/,ще може да бъде събрано от имуществото предмет на обезпечението.
Доколкото и в двата случая /при предварителните и при същинските обезпечителни мерки/ сеобезпечават задължения, които вече са възникнали по силата на закона за конкретното лице, за конкретния вид данък и за конкретния данъчен период, но все още не са установени с влязъл в сила акт, то следва да се приеме, че обезпечението се отнася за ревизионното производство /спрямо ревизираното лице, ревизирания период и ревизирания вид задължения/, което както бе посочено по-горе в случаите на чл. 155, ал. 6,вр. с ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК е едно и то отново е висящо. Предвид горното итъй като новата ревизия е продължение на първоначалната – възобновява се висящността на ревизионното производство, следва да се счита и че наложеното обезпечение следва да се измени, чрез което се продължава действието на наложените обезпечителни мерки.
Последицата при изменение на наложената обезпечителна мярка в случаите, когато на основание чл. 155, ал. 6,вр. с ал.4, т.1 и т.2 от ДОПК се отменя ревизионен акт с указание за издаване на нов ревизионен акт, е че се запазва поредността на първоначално наложеното обезпечение. Неоправдано от гледна точка на фиска е да се отменя наложеното обезпечение и след време, достатъчно на длъжника да се разпореди с имуществото, да се налага друга обезпечителна мярка, при това вече вероятно следваща подред след друго наложено обезпечение.
2. По отношение на въпроса какво ще е основанието за изменение на постановлението, след като ДОПК не предвижда изменение на постановлението, а само отмяна и замяна.
В писмо № 24-32-99/05.06.2009г.на Изпълнителния директор на НАП еизрично указано, че в случаите когато Директорът на Дирекция „ОУИ” с решение по чл. 155, ал. 4 от ДОПК отмени ревизионния акт се възобновява висящността на ревизионното производство и наложените обезпечителни мерки следва да се изменят. В тези случаи в постановлението следва да се посочи, че със същото се изменя основанието за налагане на предходно наложената обезпечителна мярка, тъй като е възобновено ревизионното производство и същото продължава да е висящо.
Правното основание за изменение на наложената обезпечителна мярка ечл.121 от ДОПК, а фактическото основание за това е възобновяването на ревизионното производство в резултат на решението по чл. 155, ал. 4 от ДОПК.Практически с това изменение наложената същинска обезпечителна мярка се трансформира в предварителна такава по чл.121 от ДОПК, тъй като производството е отново на фаза предстоящо издаване на ревизионен акт.
При необходимост евентуално може да се промени размерът на обезпечениетос оглед мотивираното искане на органа по приходите.
В случай обаче, че с решението на Директора на дирекция „ОУИ” не се отменя и връща за нова ревизия целият ревизионен акт, тогава за частта от акта, която не е отменена с решението на директора на дирекция „ОУИ”, наложената същинска обезпечителна мярка не следва да се променя .
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получени доставки на стоки и услуги от регистрирано по реда на ЗДДС търговско представителство на чуждестра

Изх.№ М-24-36-83Дата:31.01.2017 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2;ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ДР на ЗДДС, § 1, т. 10; ДР

КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

23-22-957/17.06.2010г. КСО, чл. 9, ал. 3, т. 2 Фактическа обстановка: внасяне на осигурителни вноски за периодите на уволнение, признато за незаконно от компетентните органи. І.

НАРЕДБА Н-18, чл.3

2/1307/12.09.2011Наредба№Н-18, чл.3 Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –……….., препратено по компетентност до Дирекция ОУИ-………., входирано под №……….. г.,във връзка с приложението на чл.3,

Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 24-39-59Дата: 21.08.2018 год. ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4;ЗДДФЛ, чл. 11, ал. 2;ЗДДФЛ, чл. 12, ал. 1;ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3 и

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Изх. № 24-39-170#2Дата: 03.06.2020 год. ЗКПО, чл. 1, т. 2 ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на

прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС.

В Дирекция „ОДОП“ – …………… постъпи писмено запитване с вх. № …………/04.06.2015 г., относно прилагане на чл. 79, ал. 8 от ЗДДС. В запитването е