облагаеми доставки на земеделски производител

Изх. №24-33-43
Дата: 30.06.2009 год.
ЗДДС, чл. 3 и
ЗДДС, чл. 4 /в сила до 31.12.2006 год./
Относно: облагаеми доставки на земеделски производител
По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. №.24-
33-43/ 19.03.2009 г, изразявам следното становище:
I. В писмото си сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество е осъществявало дейност като Едноличен търговец, който е бил
регистрирано лице за целите на ЗДДС през периода от 01.04.1994 до 04.05.2006 г. през
този период лицето е декларирало доходи по ЗОДФЛ, като земеделски производител.
ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
1. Доходите от земеделска дейност, реализирани от физическото лице в качеството
на земеделски производител облагаеми доставки ли са по ЗДДС и следва ли да бъдат
прибавени към данъчната основа за доставките, извършвани от ЕТ?
III. Нормативна уредба:

Чл. 3 и чл. 4 от ЗДДС ( в сила до 31.12.2006 );
IV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Данъчно задължено лице, съгласно чл. 3, ал.1 от ЗДДС ( в сила до 31.12.2006 ) е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, независимо от целите и резултатите от нея.
Разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗДДС ( в сила до 31.12.2006 ) регламентира определението на понятието „независима икономическа дейност“ и това е всяка дейност, извършвана редовно или по занятие, включително всяка интелектуална дейност, упражнявана като свободна професия. Съгласно ал.2 на същия член независима икономическа дейност е и всяка дейност, свързана с производството, търговията селското стопанство, предоставянето на услуги, извличането на суровини, извършването на подготвителни и спомагателни работи, осъществявани за използване или консумация от потребителите.
Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС, в случаите, когато физическото лице осъществява независима икономическа дейност, независимо в какво качество -търговец или друго /като земеделски производител в конкретния случай/ е физическото лице и то е правния субект, чиято дейност подлежи на облагане.
На основание чл. 32 от ЗДДС ( в сила до 31.12.2006 ), облагаеми доставки е всички доставки на стока или услуга по смисъла на чл. 7-11, когато са извършени от данъчно задължено лице по този закон и са с място на изпълнение на територията на страната, както и износът по смисъла на чл. 14, извършен от ДЗЛ.
Предвид изложеното и на основание чл.1 от ЗДДС ( в сила до 31.12.2006 ), в случаите при които данъчно задължено лице, независимо в какво качество /в качеството на едноличен търговец или в качеството на физическо лице на земеделски производител /, извършва доставки с място на изпълнение на територията на страната в рамките на независима икономическа дейност, то тези доставки попадат в обрата на ЗДДС и за тях се дължи данък добавена стойност по общите правила на ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчните ставки по ЗДДС

2_2664-1/06.07.2007г.ЗДДС, чл.66Относно:Данъчните ставки по ЗДДСВзапитване с вх.№ ….. сте поставили следния въпрос:Като получателпо доставка « продажба на товарен автомобил»правилно ли ви е начислен ДДС -43,01

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на присъдени вземания за юрисконсултски възнаграждения, във връзка с покриване на разноски за образуване и водене на арбитражни и

.№ 24-34-207Дата:18.04.2012 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 8; ЗДДС, чл. 9, ал. 1; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 26, ал.

Данъчно третиране на извършвана посредническа услуга по доставка па автомобили – втора употреба, с получател на услугата – лице, регистрирано по ДДС в Холандия;

Изх. № 24-33-110……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Данъчно третиране на извършвана посредническа услуга по доставка па автомобили – втора употреба, с получател на услугата – лице,

Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше

Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС и идентификационен номер по чл.84 от ДОПК на физическо лице, придобило търговско качество по смисъла на Търговския закон.

1153/20.05.2009ЧЛ.94, ал.2 от ЗДДСчл.84 от ДОПКОтносно: Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС и идентификационен номер по чл.84 от ДОПК на физическо лице, придобило търговско