третиране по ЗДДС на доставки, осъществени от медицинско заведение.

Изх. №24-33-421
Дата:07. 02. 2008 г.
относно: третиране по ЗДДС на доставки, осъществени от медицинско заведение.
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-421/27.09.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното: Продажбата на лекарства от аптека или болнично заведение е облагаема доставка на основание чл.12, ал.1 от ЗДДС, предвид което доставчиците на лекарства, регистрирани по ЗДДС лица, начисляват данък върху добавената стойност в съответствие с разпоредбата на чл.82, ал.1 от ЗДДС.
За начисления Ви във връзка с придобиването на лекарства данък върху добавената стойност, които използвате за лечение на болни т.е. за здравни /медицински/ услуги по смисъла на чл.39, т.1 от закона е приложима нормата на чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС, съгласно която право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от закона.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.194,ЗКПО, параграф 1,ЗКПО, чл.195

Приложимост на чл.21, ал.3 от ЗДДС:В настоящия случай,българската фирма е получател по посредническата услуга е свързана с осигуряване на клиенти за казино. Доставчик е турска