Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/

ОТНОСНО: Облагане на доходите на физическо лице или фирма по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-82/ 20.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Лицето има намерение да работи със сайтове в интернет – etsy.com, amazon.com – с цел продажба на дрехи и шалове. Приходите от продажби ща бъдат от физически лица – чуждестранни или български граждани, нерегистрирани по ДДС. Приходите ще се получават по банкова сметка като разлика между цената, която клиентът е платил и комисионната, която сайтът удържа.
Поставени са следните въпроси:
1. Трябва ли регистрация по чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС като получател на услуга от чуждестранно лице и ако трябва, какво се включва в дневника за продажби и покупки ежемесечно? Дължи ли се ДДС и с колко процента ще бъдат обложени приходите от продажби на дрехи и шалове, които са получени от страни, членки на ЕС, както и от държави извън ЕС? Ще има ли право лицето на данъчен кредит за дрехите и шаловете, които ще закупи от български доставчици?
2. Какви биха били данъчните задължения, ако сделките се осъществяват от физическо лице или фирма?
Във връзка с изложената фактическа обстановка и поставените въпроси, изразявам следното становище:

По първи въпрос:

Становище, относно получени услуги от чуждестранни доставчици и прилагане на разпоредбите на ЗДДС е изразено в отговор на Ваше запитване с изх.№ 07-00-107/ 17.07.2018г., като в конкретния казус отговорът отново е актуален.
Както е изяснено, при регистрация по чл.97а от ЗДДС, не е налице право на приспадане на данъчен кредит, включително и за получените услуги.
При такава регистрация, продажбите на стоки не се облагат с ДДС, като е налице задължение за съобразяване на разпоредбите на закона за задължителна регистрация за ВОП по чл.99, ал.1 от ЗДДС и за облагаем оборот по чл.96 от ЗДДС.

По втори въпрос:

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Доходът от продажбата на стоки – дрехи, текстил и др. движими вещи, независимо от начина на продажба, дали от стационарен, подвижен обект /разносна дейност/ или чрез интернет, ще подлежи на облагане, при условие че дейността се извършва по занятие, системно и с цел реализиране на печалба, сделките имат траен характер и се извършват през продължителен период от време, както и когато се извършва от лице регистрирано като търговец за целите на търговската му дейност.
Следователно, придобитите доходи от реализирани продажби по интернет в резултат на системни действия по закупуването на стоки и реализацията им не могат да се определят като необлагаеми.
Когато действате като физическо лице, без регистрация на ЕТ, следва да имате предвид, че на основание чл. 1, ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в изброените в чл. 1, ал. 1 от закона дейности. В тази връзка, дори лицето да няма търговска регистрация като едноличен търговец, при извършване на сделки по занятие ще притежава качеството на търговец и доходите му от тази стопанска дейност съгласно чл. 26, ал. 1-7 от ЗДДФЛ, ще подлежат на облагане по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец. На основание чл. 26, ал. 1 от закона, облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл. 28 от закона и се определя в Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Разходите, които лицето е направило във връзка с дейността, могат да бъдат признати, при условие, че е спазена разпоредбата на чл.10 от ЗКПО и не попадат в хипотезите на непризнати за данъчни цели разходи изрично посочени в същия закон. Всеки разход, за да е данъчно признат, следва да е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, отразяващ вярно стопанската операция.
Ако притежавате нужните документи, отговарящи на изискванията на посочената разпоредба, и за целите на данъчното облагане са данъчно признати, имате право да приспаднете съответните документално обосновани разходи.
При условие, че продължавате тази дейност – продажба на дрехи и реализирате доходи, съгласно чл. 6 от Закона за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРЮЛНЦ/ следва да се регистрирате като едноличен търговец или юридическо лице. Ако не извършите това, за целите на данъчното облагане, доходът ще продължи да се отчита по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ и да подлежи на облагане като доход от стопанска дейност на едноличен търговец. Данъчната ставка е 15%.
Горецитираните условия важат и ако сте регистриран ЕТ.
При условие, че извършвате дейността чрез търговско дружество – юридическо лице данъчното облагане е подчинено на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

Доколкото настоящото запитване е второ, следва да имате предвид, че при последваща кореспонденция с НАП следва да идентифицирате задължения субект, когато същия е юридическо лице.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »