облагане на доходите от продажба на палети и от изплатен в натура наем на земеделска земя, получени от физическо лице – регистриран земеделски производител

ЗДДФЛ – чл. 29; чл. 26, ал. 1; чл. 50; § 1, т.21;
ТЗ – чл. 1, чл. 286, ал. 2;
Относно: облагане на доходите от продажба на палети и от изплатен в натура наем на земеделска земя, получени от физическо лице – регистриран земеделски производител
В отговор на направено от Вас запитване,постъпило с вх. № … от 03.11.2014 год. при Дирекция ОДОП – …,Ви уведомяваме за следното:
Отправeно е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка:
Вие сте регистриран земеделски производител /ЗП/ и извършвате ВОД на зеленчуци за фабрика в Румъния. Амбалажът – дървени палети, е собственост на румънската фирма, която издава фактура на ЗП за продажба. Тази сделка отчитате като ВОП. След това пълните палети със зеленчуци се фактурират от ЗП на цена на придобиване, като по този начин се формира приход от продажба на стока – палети. Посочвате, че финансовият резултат от тази сделка е 0 лв., тъй като палетите се фактурират на цената, на която се купуват.
Във връзка с гореизложеното, задавате следните въпроси:
1.Как ще се облага приходът от продажби на палети? В кое приложение от ГДД за 2014 г. ще се декларира, предвид на това, че за 2014 г. формирате облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, като от придобития доход приспадате 60 на сто разходи за дейността.
2.Относно раздаден наем в натура – бутилки олио на наемодатели на земеделска земя, за която стопанска операция начислявате ДДС и включвате в дневника и отчета за продажби, задавате въпрос този приход от продажби на олиото ще се включи ли в облагаемия доход от земеделска дейност и ще се обложи ли с данък.
При така изложената фактическа обстановка и съобразно относиматанормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Понятието „земеделски производители” е изяснено в § 1, т. 1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители и това са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба.
За целите на данъчния закон понятието „непреработена растителна и животинска продукция“ е дефинирано в разпоредбата на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
Видно от представената фактическа обстановка в запитването и така създадената от Вас организация за покупко-продажба на палети, тези материали не се включват в понятието „непреработена растителна и животинска продукция“. Тази дейност може да се квалифицира като друга стопанска дейност когато се извършва по занятие. Търговец по смисъла начл. 1, ал. 1 от ТЗе всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените вт. 1 – 15 на цитираната алинея сделки. За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1 на същия член (чл.1, ал.3 от ТЗ). По силата на чл.286, ал.2 от ТЗтърговски са сделките по чл. 1, ал. 1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват.
Предвид гореизложеното считаме,че лицето осъществява тези продажби в качеството на търговец, а доходите от тази дейност следва да се третират като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и подлежат на облагане по общия ред на Раздел II от глава пета на ЗДДФЛ.
На основание чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба. Въпреки, че няма регистрация като едноличен търговец чл.26, ал.7, от ЗДДФЛ изрично урежда, че по реда на ал. 1 – 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.
Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто (чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се декларира в приложение №2 “Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец“ към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а за доходите, получени от производство на растителна и животинска продукция като регистриран земеделски производител в приложение № 3 от същата декларация.
По втори въпрос:
Запитването Ви относно облагането на заплатен наем на земя със стоки е изпратено за становище до ЦУ на НАП – гр. София, откъдето ще получите отговор на поставения от Вас въпрос.

Оценете статията

Вашият коментар