Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпа

Относно: Облагане на доходите, придобити от физически лица, от продажба на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Уважаеми г-н …………………..,
По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Националната агенция за приходите и заведено с вх. № …………….., изразявам следното становище;
На основание чл. 38, ал. 10 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2007 г., с окончателен данък се облага брутната сума на дохода, придобит от физическото лице при продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление па отпадъците. В тази връзка и предвид разпоредбите на чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ, окончателният данък е в размер 15 на сто от брутната сума, като същият се удържа и внася от предприятието – платец на доход по чл. 38, ал. 10 от закона, в срок до края на месеца, следващ месена на начисляването на дохода.
Предвид цитираните разпоредби, удържането на окончателен данък за доходите но чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ от предприятието – платец па такива доходи, не зависи от размера на облагаемия доход, придобит към момента на начисляването им от физическото лице. Това обстоятелство има отношение единствено във връзка с определянето на авансовия данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, както и за авансовия данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 66 от ЗДДФЛ. данъците удържани от платеца на дохода, в т.ч. и
окончателните данъци по глава шеста от закона, се внасят в републиканския бюджет по
сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на
регистрация на платеца на дохода. Цитираната разпоредба не изисква данъкът да се внася
поименно за всяко физическо лице, нито да се представя опие па физическите лица от които е удържан данъкът, посочен като обща сума в преводното нареждане/вносната бележка за плащане към бюджета. Освен това, за доходите по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ не е предвидено да се издава специален документ на физическите лица. удостоверяващ размера на получената от тях сума и удържаният окончателен данък.
Имайте предвид, обаче, че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни физически лица по глава шеста, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец. Образецът на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ с утвърден със заповед № ЗМФ -1820/27.12.2006 г., издадена от министъра на финансите, и е обнародван в ДВ бр. 2 от 9 януари 2007 г. Освен това, на основание чл. 73 от ЗДДФЛ, предприятията са задължени да изготвят справка по образец за доходите на физически лица. различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии, изплатени през данъчната година. Това задължение се отнася и за доходите по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ, изплатени на местни и чуждестранни физически лица. Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ следва да се представи в срок до 30 април на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация на платеца на дохода.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »