Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

Изх. № М-04-22-2
Дата: 30.10.2018 год.
ЗДДФЛ, чл. 4, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 6;
ЗДДФЛ, чл. 7;
ЗДДФЛ, чл. 75.

ОТНОСНО: Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-04-22-2 от 04.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

В Министерство на младежта и спорта е постъпило писмо от треньор на олимпийски медалисти по повод на което желаете да получите становище относно данъчното третиране на средствата, които му изплаща министерството. Посочено е, че лицето получава месечна премия като треньор на олимпийски медалисти на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7, и т. 8 от ЗФВС, като до момента на лицето е удържан данък съгласно чл. 44а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Приложили сте писмо вх. №09-00-2875/16.07.2018 г. от генералния секретар на БФПС – г-жа ………… , в което е посочено, че старши треньорът на националния отбор по плуване – ………….. живее във Франция, има френско гражданство и заплаща данъците си във Франция. Към писмото са приложени копия на документи, удостоверяващи френското гражданство на лицето, както и на данъчната му декларация.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище по направеното запитване:

Редът за облагане доходите на физическите лица според българското данъчно законодателство до голяма степен зависи от обстоятелството – дали лицето се счита за местно или за чуждестранно. На основание чл. 4, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България. Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ).
Предвид описаното до тук най-вероятно физическото лице не е местно лице за Република България по смисъла на ЗДДФЛ и ще подлежи на облагане по реда на този закон само за доходи от източници в страната. Същевременно разпоредбата на чл. 75 от ЗДДФЛ предвижда, че когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Между Република България и Република Франция е налице Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която може да бъде приложена по отношение на физическото лице след доказване на основанията за това по реда, предвиден в чл. 135-142 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тази връзка следва да се има предвид, че представения документ (данъчна декларация), касаещ облагането на физическото лице във Франция, не е сред доказателствата, предвидени в цитираните разпоредби. Обстоятелството, че лицето е местно физическо лице за данъчни цели на Франция би могло да се докаже с представяне пред платеца на дохода на удостоверение за местно лице.
По отношение на данъчното облагане на доходите, които Министерство на младежта и спорта изплаща на основание на чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от ЗФВС е приложима разпоредбата на чл. 19 от СИДДО с Република Франция. Съгласно посочената разпоредба доходите на местно лице на едната договаряща държава, независимо от произхода им, които не се разглеждат в предходните членове на Спогодбата, се облагат само в тази държава. На това основание физическото лице може да бъде освободено от облагане в България.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
(АЛ. ГЕОРГИЕВ)

5/5

Вашият коментар