облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-В-7
Дата: 09.03.2020 год.
ЗМДТ, 52, т. 1;
ЗМДТ, чл. 53;
ЗМДТ, чл. 54, ал. 3, т. 2;
ЗМДТ, чл. 54, ал. 4;
ЗМДТ, чл. 54, ал. 5;
ЗМДТ, чл. 61.

ОТНОСНО: облагане на МПС в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/ в случаите, в които двамата съпрузи имат постоянна адресна регистрация в различни общини по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №……..03.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Лице с постоянен адрес в гр. Варна придобива МПС на ……….2016 г. Издадено е свидетелство за регистрация на въпросното МПС от КАТ – гр. В. За автомобила е формирана партида автоматизирано в софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на община В.
Към настоящия момент в община В е подадено заявление за закриване на партидата на автомобила. Приложени са удостоверения за декларирани данни за лицето и съпругата му, удостоверяващи декларирането на горепосоченото МПС /с регистрация в КАТ – гр. В/ за целите на облагането с данък върху превозните средства в община Ш.
МПС е придобито в режим на СИО. Съпругът е с постоянен адрес към момента на придобиване и към настоящия момент в гр. В, а съпругата е с постоянен адрес в гр. Ш.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
1. Коя е компетентната община относно облагане на посоченото МПС с данък върху превозните средства?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 53 ЗМДТ данъкът върху превозните средства по чл. 52, т. 1, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се заплаща от собствениците им.
Действащата редакция на чл. 61 ЗМДТ към момента на придобиване на посоченото МПС – 26.10.2016 г. гласи, че данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянен адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.
В момента действащата редакция на чл. 61 ЗМДТ гласи, че данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното средство.
Видно от цитираните две редакции на чл. 61 ЗМДТ е, че внасянето на данъка е поставено в зависимост от постоянния адрес, съответно седалището на собственика, освен в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ, когато лицата нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната.
Като се има предвид обстоятелството, че посоченото МПС е придобито в режим на СИО, следва, че двамата съпрузи са реални съсобственици, независимо от факта, че за МПС е издадено свидетелство за регистрация от КАТ – гр. В на името на единия от собствениците.
В съответствие със задължението, установено в чл. 54, ал. 3, т. 2 ЗМДТ, когато пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице, собствениците са подали декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за притежаван лек автомобил. Декларацията е подадена в община Ш, в резултат на което облагането с данък на лекия автомобил следва да се извърши в община Ш за периода на действие на разпоредбата на чл. 61 преди промяната, т.е. до 01.01.2019 г.
За периода след изменението на чл. 61, т.е. след 01.01.2019 г., с оглед на новата редакция и отпадането на израза „подал декларация“, двамата съсобственици трябва да заплащат своята идеална част от данъка за придобитото МПС в общината по своята постоянна адресна регистрация, т.е. в община В и община Ш. Без правно значение е обстоятелството, че за автомобила автоматично е формирана партида в софтуерния продукт за администриране на местни данъци и такси на община В, както и че е през 2016 г. е подадена декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ в община Ш.
Вследствие на изложеното дотук постъпилото заявление за закриване на партидата на посоченото МПС в община В, не следва да бъде уважено, като за същото следва да бъде начисляван по ? данък в двете общини.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

5/5

Вашият коментар