облагане на организатори на хазартни игри от разстояние и възникване за същите на място на стопанска дейност в Република България.

Изх. № 94-М-390
Дата: 27-09.2012 год.
ДР на ЗКПО, § 1, т. 2;
ДР на ДОПК, § 1, т. 5.
Относно: облагане на организатори на хазартни игри от разстояние и възникване за същите на място на стопанска дейност в Република България.
В свое запитване, постъпило внас вх. 94-М-390/18.07.2012 г., както и допълнение към същото, заведено с вх. № 94-М-390/02.08.2012 г., Вие посочвате, че с измененията в Закона за хазарта (ЗХ), в сила от 01.07.2012 г., за първи път е регламентирана дейността на организаторите на хазартни игри от разстояние в България. В частност организаторите на хазартни игри от разстояние подлежат на лицензиране съгласно закона, задължени са да осигурят идентификация и регистрация на участниците в игрите чрез своята централна компютърна система, да подават в реално време към сървър на Националната агенция за приходите на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. Централната компютърна система задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредба на министъра на финансите, след съгласуване с министъра на вътрешните работи. Организаторите на хазартни игри от разстояние са задължени да осигурят съхранение на всички данни, свързани с предлагането на хазартни игри на територията на България, на оборудване за съхранение на данни (контролен локален сървър), разположено на територията на Република България. Редът и начинът за това ще бъдат определени в посочената вече наредба на министъра на финансите.
При така описаната фактическа обстановка Вие желаете да получите отговор на следните въпроси :
1.Ще възникне ли място на стопанска дейност на територията на Република България по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ДОПК и съответно ще се считат ли за данъчно задължени лица по смисъла на ЗКПО, организаторите на хазартни игри от разстояние, които не са български юридически лица, но са получили лиценз за извършване на хазартна дейност в България по реда на ЗХ.
2.В какви срокове се очаква да бъде изготвена и публикувана наредбата предвидена в чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ, определяща реда и начина, по който централната компютърнасистема на всеки организатор ще регистрира всяка транзакция в системата на НАП.
Във връзка с така поставените от Вас въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
1. Тъй като доходите от хазартна дейност не са сред тези, за които в чл. 12 от ЗКПО е определено, че са от източник в Република България, то от това дали съответния организатор на хазартни игри от разстояние ще формира място на стопанска дейност в България, ще зависи дали той ще се определи като задължено лице за целите на ЗКПО, съответно дали ще подлежи на облагане с данък по реда на този закон. Хипотезите при които възниква място на стопанска дейност са определени в § 1, т. 5 от ДР на ДОПК и те са :
а) при наличие на определено място, посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната;
б) при извършване на дейност в България от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста на Търговския закон;
в) при трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.
В общия случай чуждестранно лице, организатор на хазартни игри от разстояние, няма да формира място на стопанска дейност в България при осъществяването на своята дейност, по изискванията на нито една от посочените възможности.
На първо място такова лице няма да разполага с определено място, посредством което да извършва цялостно или частично дейност в страната, освен в хипотезата, в която на територията на страната е разположено оборудване, чрез което се приемат залози и/или се определят печеливши лица и награди. Във всички случаи наличието на оборудване, на което се съхраняват единствено данни, свързани с предлагането на хазартни игри на територията на България (контролен локален сървър), не е възможно да доведе до формирането на място на стопанска дейност, защото чрез това оборудване не се извършва цялостно или частично стопанска дейност. Чрез него единствено се съхраняват (по силата на изрично изискване на ЗХ – чл. 6, ал. 3 и чл. 80, ал. 4) данни относно стопанска дейност, осъществена чрез оборудване, което е разположено извън територията на Република България.
От друга страна дейността на организатора на хазартни игри от разстояние е такава, че при нея би следвало по подразбиране да е изключено наличието на лице, упълномощено да сключва договори от негово име на територията на България. Т.е. за организатор на хазартни игри от разстояние следва да се изключи и възможността за възникване на място на стопанска дейност в България в хипотезата на § 1, т. 5, б. „б” от ДР на ДОПК.
Подобен е случаят и с възникването на място на стопанска дейност в хипотезата на § 1, т. 5, б. „в” от ДР на ДОПК. Нейната цел е да уреди едно изключение от общите условия на хипотезите на букви „а” и „б и включително и в тази връзка, тази разпоредба по никакъв начин не следва да се тълкува като възможност за възникване на място на стопанска дейност, без да е налице физическо присъствие на територията на Република България. Нещо повече, такова място на стопанска дейност, без да е налице физическо присъствие на територията на България, не е възможно да възникне и съгласно разпоредбите на приложимите между Република България и страните от ЕС/ЕИП или Швейцарската Конфедерация спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. С всички тези държави, с изключение на Лихтенщайн и Исландия, страни членове на ЕИП, са налице действащи спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. Дори и при условие, че в българското вътрешно законодателство бъдат приети допълнителни законови разпоредби, определящи че в подобни случаи, т.е. при дейност на организатор на хазартни игри от разстояние е налице място на стопанска дейност, независимо от това, че оборудването и дейността на организатора не са разположени и не се извършват физически на територията на България, подобно място на стопанска дейност не би възникнало по силата на приложимата в конкретния случай СИДДО. Разпоредбите на последната винаги ще се прилагат с предимство пред тези от вътрешното законодателство.
2. Във връзка с втория Ви въпрос следва да се отбележи, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта че редът и начинът, по които централната компютърна система на организатора трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите, се определят в наредба на министъра на финансите, след съгласуване с министъра на вътрешните работи.
С оглед на това Националната агенция за приходите е предоставила на Държавната комисия по хазарта техническите изисквания към централната компютърна система на организаторите на хазартни игри, които следва да залегнат в проекта на наредбата по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗХ.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на посредническа услуга, свързана с продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници <br

Изх. № 24-38-37Дата:14.06.2016 год.ЗДДС, чл. 21, ал. 1;ЗДДС, чл. 23;ЗДДС, чл. 29, ал. 1;ЗДДС, чл. 36, ал. 1;ЗДДС, чл. 82, ал. 1;ППЗДДС, чл. 54, ал.

Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС

Относно: Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДСВъв връзка с постъпило писмено запитване вх. № ……20.09.2012г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, Ви уведомяваме:В запитването е

осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато за незаконно от компетентните органи изразяваме следното становище

110/10.11.2009г.КСО, чл.9, ал.3,т.2 Във връзка с запитване с вх.№ ……….., постъпило вДирекция „ОУИ” – гр………….,относно осигурителни вноски за лице, възстановено на работа след уволнение, признато

Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч и за изкупуване на паднали дивечови рога по реда на чл. 35, т. 6; чл. 36 и чл. 73 от Закона за данъците върху доходите н

Изх. №92-00-482Дата:18.04.2008 год.Относно: Данъчно третиране на изплатени суми на физически лица за обстрелян вреден дивеч и за изкупуване на паднали дивечови рога по реда на