Облагане на получени субсидии от физическо лице прекратило дейност като земеделски стопанин съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

Относно: Облагане на получени субсидии от физическо лице прекратило дейност като земеделски стопанин съгласно нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-147/23.11.2018 г., с което поставяте въпроса за реда за облагане на получени субсидии от фонд Земеделие при условие, че земеделския стопанин за съответния период е прекратил дейността по производство на непреработени продукти от селско стопанство. При тези условия се интересувате кога следва да се извърши дерегистрация на лицето по ЗДДС
Описвате, че физическото лице земеделски стопанин е прекратило дейността си от 01.10.2018 г., продало е преди това цялата си продукция. Очаква се получаване на субсидии и през 2019 г., когато лицето няма вече да осъществява дейност като земеделски стопанин. Подадено е искане за дерегистрация по ЗДДС, но същата е отказана от органите по приходите. От Агенцията по вписванията са Ви уведомили, че заличаване на Булстата може да се направи от лицето , когато същия не му е нужен.
Поставяте въпросите :
1. По коя норма ще се облага получения доход от субсидии и кое приложение към ГДД следва да се подаде?
2. Кога следва да се извърши дерегистрация по ЗДДС?
3. Кога следва да се заличи регистрацията по Булстат?
Предвид на действащата нормативна уредба и така описаната фактическа обстановка изразявам следното становище:
Първи въпрос :
Данъчното третиране на субсидиите би могло да се диференцира в зависимост от предназначението им.
Ако субсидията е получена във връзка с дейността по производство на непреработена или преработена селскостопанска продукция, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал.1, т. 1 или т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ, в
зависимост от качеството на лицето. В този случай следва да се попълни Приложение № 3 към ГДД.
Субсидиите, които попадат в чл. 29, ал. 1, т. 1 или т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ са обвързани със стопанската дейност на лицата по производство на преработена или непреработена продукция.
Във връзка с горното, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, същата ще се определи по реда на раздел VІ на ЗДДФЛ «Доходи от други източници» и ще формира облагаем доход, съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.
В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл.50 от ЗДДФЛ.
При условие, че лицето е прекратило дейност по производство на непреработени или преработени селскостопански продукти следва да облага и декларира получените след това субсидии по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ в приложение № 6 към ГДД. Това условие ще важи и за 2019 г., ако лицето продължава да е регистриран земеделски стопанин, но не осъществява селскостопанска дейност през съответната година.
Предвид, че посочвате преустановяване на дейността от 01.10.2018 г. може да се предположи, че през 2019 г. Вие няма да сте регистриран земеделски стопанин.

Извършена е промяна в ЗДДФЛ обнародвана с ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г и в чл. 38 е добавена нова алинея 15, съгласно която с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.
Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15.
Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 15 се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода /чл. 65, ал. 14 ЗДДФЛ – нова/.
Не са задължени да подават ГДД лицата, които са получили само доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на тези по чл. 50, ал. 1, т. 3 от закона.
Втори въпрос :
При преустановяването на доставките, лицето може да направи прекратяване на регистрацията по ЗДДС съгласно чл. 108, ал. 1, т.1 от закона. В чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС е посочено, че основание за дерегистрация по избор възниква за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация.
Предвид разпоредбата на чл. 108, ал. 2 от ЗДДС регистрираните лица по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал. 1 на чл. 108 от ЗДДС, по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по ЗДДС.
От изложената в запитването фактическа обстановка става ясно, че земеделският производител е регистриран по ЗДДС на основание чл. 100 от закона през 2008 г. За да се дерегистрирате по избор е необходимо облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия да е под 50 000 лв. В този случай земеделския производител има възможност да изберете кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
По отношение на въпроса свързан със субсидиите следва да имате предвид, че на основание чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Предвид изречение първо на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
В § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието „Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“. Това са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
От изложената в запитването фактическа обстановка не може да се направи категоричен извод, дали със субсидиите, които получавате следва да се увеличи данъчната основа или не.
В случай, че субсидиите, които получава земеделския производител са пряко обвързани с предоставяните стоки, същите подлежат на облагане с ДДС и ще участват при формиране на оборота. Ако получените субсидии са свързани с покриване на загуби, финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи не подлежат на облагане с ДДС и не участват в облагаемия оборот.
Трети въпрос :
По отношение на въпроса свързан със заличаване на номер Булстат преди дерегистрацията по ЗДДС, следва да имате предвид, че в ЗДДС и ППЗДДС не се съдържат норми, уреждащи момента на заличаване на номера от регистър Булстат.
Относно подаване на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ, същата може да се подаде от физическото лице получател на дохода, като същото се идентифицира с ЕГН.
Дали номерът в регистър Булстат е необходим на лицето за получаване на последващи плащания – субсидии, следва да се прецени от него.

5/5

Вашият коментар