облагане на приходи на бюджетно предприятие от дарение и разходи за посрещане на гости по ЗКПО.

Изх. № 24-34-942
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: облагане на приходи на бюджетно предприятие от дарение и разходи за посрещане на гости по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-942/ 27.12.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Териториален държавен архив – Русе е предприятие на бюджетна издръжка. Същото получава дарения в пари и натура. Приходите от дарение ще бъдат изразходвани за посрещане на гости и за организиране на юбилейно тържество.
Поставен е следният въпрос: Дължи ли предприятието данък върху приходите от получените дарения и данък върху разходите за посрещане на гости?
Облагането на бюджетните предприятия е на основание чл. 1. т. 7 от ЗКПО: чл.5, ал. 4, т. 2 от ЗКПО и глава тридесет и три от ЗКПО. Те не са задължени за корпоративен данък.
Данъчната основа за определяне размера на дължимия алтернативен данък /месечен и годишен/ е равна на начислените приходи за съответния данъчен период При определяне на данъчната основа се вземат пред вид приходите от сделки по чл. 1 от ТЗ, приходите от наем на движимо и недвижимо имущество. Само така изброените приходи са облагаеми. Приходите от дарения получени от бюджетните предприятия не са облагаеми.
На основание чл.207 от ЗКПО бюджетните предприятия не са данъчно задължени лица за данъка по чл.204, т. 1 и 3 от закона — върху представителните разходи свързани с дейността и върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Те са данъчно задължени за данъка по чл. 204. т. 2 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *