Ваш изх.№

Изх. № 24-34-95
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Ваш изх.№
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
По въпросите, свързани с прилагане на Наредба № 4/ 08.08.2003г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (наричана „Наредбата“), изразяваме следното становище :
Въпрос 1 : Забранява ли Наредбата обменното бюро да извършва сделки с валута, които не е обявило на таблото по чл. 15?
В Наредбата на места е използван подход за уреждане на изключения от правилата (напр., в чл.15, ал.5 е предвидена възможност за изчисляване на курс, различен от обявения на таблото, при изпълнение на съответни условия). Същевременно няма разпоредба за изключение, свързано със задължението за обявяване на табло на търгуваните валути. Обратно – във връзка с това задължение са въведени редица допълнителни изисквания и използвани специфични изрази (като напр. да се обявява един курс купува и един курс продава за всяка единица чуждестранна валута в наличност; курсовете да се обявяват само ако към момента на обявяването в пункта на обменното бюро се осъществяват сделки със съответната валута, и др.), които обосновават, че задължението е основно и трябва да се съблюдава. Предвид изложеното считаме, че обменните бюра не могат да извършват сделки с валута, която не са обявили на таблата си.
Въпрос 2 : Ако правоспособността не е ограничена с Наредбата, то ще бъде ли нарушение на същата, ако обменното бюро извърши инцидентни сделки с валута, която не е обявило на таблото, при изразено писмено съгласие за това от клиента4?
За да се спази чл.15 от Наредбата, обменното бюро следва да извършва сделки само с валута, обявена на таблото (по изложени по-горе съображения). Няма забрана търгуваните валути да се променят през деня, но задължително преди сделка всички условия по нея следва да се обявят .
Във вр. с някои тълкувания, направени в запитването, в допълнение Ви уведомяваме, че понятията „търгувани валути“ и валути, „с които се осъществяват сделки“ в Наредбата се отнасят за всички валути – обект на търговска сделка на обменно бюро, независимо дали условията по сделката са предложени от бюрото или клиента. Именно затова в Наредбата не е използван израз „публично предложение“ (по смисъла на чл. 291 ТЗ).
//

Оценете статията

Вашият коментар