облагане с данък добавена стойност на получените преди 31.12.2006г. авансови плащания, както и реда за извършване на корекции на начислен данък предвид разпоредбите на § 19 ППЗДДС.

Изх. № 24-34-638……………..
Дата: .…………… .2008 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,
В отговор на запитване с Ваш Изх. № 01-ИД-3708/15.05.2007г., вх. № 24-34-638/ 18.07.2007г. по описа на ЦУ на НАП, изразявам следното становище:
Фактическа обстановка:
Дружеството е получило авансово плащане за доставки на стоки извън Общността преди 31 декември 2006г., като доставките фактически се осъществяват след 01 януари 2007г.
В запитването са поставени въпроси относно облагане с данък добавена стойност на получените преди 31.12.2006г. авансови плащания, както и реда за извършване на корекции на начислен данък предвид разпоредбите на § 19 ППЗДДС.
В глава „трета“ от ЗДДС е уреден механизмът на облагане с данък добавена стойност на доставките, облагаеми с нулева ставка. Съгласно чл. 28, т. 1 ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Предвид чл. 28, т. 2 ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната, като тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
§ 19 от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за прилагане на ЗДДС / в сила от 01.01.2007г./ урежда случаите, при които са получени авансови плащания за облагаеми с нулева ставка доставки, преди влизане на ЗДДС в сила, считано от01.01.2007г.
Съгласно § 19, ал. 1 ППЗДДС когато е получено авансово плащане до 31 декември 2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31 март 2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от ППЗДДС, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Предвид разпоредбата на § 19, ал. 2 ППЗДДС, когато са налице обстоятелствата по алинея първа, данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС в 5-дневен срок, считано от 31 март 2007 г. В § 19. ал. З ППЗДДС е уреден редът на извършване на корекции на начисления данък, ако впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи. Разпоредбата указва, че резултатът от прилагането на § 19, ал. 2 ППЗДДС се коригира по реда на чл. 39, ач. 4 – ал. 7 на този правилник.
В чл. 21 ППЗДДС са посочени видовете документи, с които следва да разполага доставчикът за удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка. В зависимост от направлението на стоките /дали се изпращат / превозват до трета страна или се изпращат / превозват до трета територия това са:
1.писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
2.фактура за доставката;
3.документ за превоза на тези стоки; когато стоките се изпращат или превозват до трета страна ИЛИ
1.фактура за доставката;
2.документ за превоза на тези стоки;
3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо,че стоките са пристигнали на територията на трета територия,когато стоките се изпращат или превозват до трета територия
Предвид разпоредбата на чл. 39, ал. 4 ППЗДДС в случаите, в които доставчикът впоследствие се снабди с необходимите документи, той следва да анулира издадения на основание § 19, ал. 2 ППЗДДС протокол, като за анулирането не се издава нов протокол. Съгласно чл. 39, ал. 5 ППЗДДС анулирането по алинея 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
Поради обстоятелството, че дружеството се е снабдило с изискуем документ -митническа декларация — от 11 май 2007г., то анулирането на протокола следва да се извърши в 5-дневен срок от наличието на този документ, респективно в данъчен период месец май 2007г.
Следва да се отбележи, че в Преходните и заключителни разпоредби на ППЗДДС е императивно уреден механизмът на облагане на доставки, за които са получени авансови плащания по реда на ЗДДС /отм., в сила до 31 декември 2006г./, както и редът за извършване на корекции иа начислен данък по тези доставки. В този смисъл нормата на чл. 37. ал. 2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ е неприложима, тъй като касае получени авансови плащания след 01.01.2007г., както и предвид наличието на изричните текстове на §19 ППЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
// ‘

Оценете статията

Вашият коментар