правото на данъчен кредит за получен» доставки на стоки и услуги на територията на друга държава членка на ЕС

Изх. № 24-34-653
Дата: …………г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: правото на данъчен кредит за получен» доставки на стоки и услуги на територията на друга държава членка на ЕС
Във връзка с Ваше писмено запитване до Директора на Териториална Дирекция на НАП – гр. София, препратено по компетентност вна НАП (вх. № 24-34-653). Ви уведомявам за следното:
Изложената в самото запитване фактическа обстановка не представя ясно цялата фактическа обстановка, поради което може да бъде изразено само принципно становище.
Единната система на ДДС в рамките на ЕС. обвързва правото на данъчен кредит с извършването на последващи облагаеми (приравнени на тях) доставки от регистрирани за целите на ДДС лица на територията на съответната държава членка. Условията и реда за приспадане на данъчен кредит са предвидени в националното законодателство на съответната държава членка.
В този аспект, тъй като понятието данъчен кредит по смисъла на чл.68. а.т.1 от ЗДДС не обхваща ДДС. начислен от доставчик, установен на територията па друга държава членка, въпросът, свързан с правото на данъчен кредит в този случай е извън компетентпостите на Изпълнителния Директор на НАП.
Правилата, по които се възстановява ДДС на чуждестранни лица. установени в държава членка, различна от тази. в която е начислен (платен) данъка, са регламентирани в Директива 79/ 1072′ ЕЕС от 06.12.1979 г. и следва да са транспонирани в
законодателството на другите държави членки на ЕС. В тачи връзка е и наредба № Н-11/ 24.08.2006 г. на министъра па Финансите па Република България. Предвиденото в този нормативен акл не касае случая, който е описан в запитването.
Предвид изложеното до тук. за да се информирате за механизма . по който може да бъде възстановен платеният от вашето дружество ДДС в друга държава членка, следва да се обърнете към съответните органи па данъчната (приходна) администрация па чиято територия с извършено начисляването на данъка.
//

Оценете статията

Вашият коментар