Облагане с данък на доход от продажба на недвижими имоти

ОТНОСНО: Облагане с данък на доход от продажба на недвижими имоти
В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 18.01.2012г. при Дирекция «ОУИ» ……………………., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка и приложени копия на нотариални актове, през 2011 г. сте продали два недвижими имота, а именно:
На 22.08.2011г. е продаден апартамент, закупен на 03.06.1999г., т.е. притежаван повече от 12 години.
На 30.09.2011г. е продаден втори апартамент, закупен на 30.01.2008г., т.е. притежаван 3 години и седем месеца.
Интересувате се облагаем ли е получения доход от продажбата на двата апартамента през 2011г. и приложима ли е нормата на чл.13,ал.1,т.1, букви «а» и «б» от ЗДДФЛ.
Съгласно чл.13, ал.1, т.1, буква «а» от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, буква ,.б“ от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.
Съгласно чл.14,ал.1 ЗДДФЛ облагането на придобитите през данъчната година доходи с данък се извършва върху обща годишна данъчна основа. Данъчната година е календарната година /чл.15 ЗДДФЛ/.
Следователно за получения от Вас доход от продажба на единия апартамент е изпълнено условието на чл.13,ал.1,т.1, буква „а” ЗДДФЛ, а за дохода от продажба на другия апартамент е налице условието на чл.13,ал.1,т.1,буква”б” от с.з..
На основание чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Съгласно чл.52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ/изм. С §9 от ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2012г./ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »