Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия.

Относно: Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия.
В Дирекция „ОДОП” – ………… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ………………/30.09.2013 г. относно облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По съребрена линия е получено наследство на стойност около 300 000 лв. Същото включва 3 бр. апартаменти в гр.Пловдив и определена сума в няколко банкови сметки.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Дължи ли се данък наследство при условие, че сумата е около300 000лв.?
2. При условие, че се дължи данък наследство, върху цялата сума ли се дължи или само за горницата над 250 000 лв.?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Първи въпрос: Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от действащия ЗМДТ обявява за облагаеми наследените по закон или завещание имущества на наследодатели – български граждани, които към момента на откриване на наследството се намират в страната или в чужбина, а относно наследодателите – чужди граждани, с данък се облагат само имуществата, намиращи се на територията на страната.
Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго /чл. 30, ал. 1 от ЗМДТ/.
Следва да имате предвид, че от актива на определената и оценена наследствена маса, съгласно чл. 34 ЗМДТ, се приспадат:
– установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството;
– правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред;
– разноските за погребение в размер на 1000 лева;
– предвидените в ЗМДТ облекчения.
На основание чл. 31, ал. 1 от ЗМДТ, данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения /чл. 31, ал. 2 от ЗМДТ/.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че не попадате в кръга на лицата /наследници по права линия/, които са освободени от данък върху наследството, поради което дължите данък за придобитото наследство /движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения/ предвид чл. 31, ал. 1 от ЗМДТ.
Втори въпрос: Поставеният от Вас въпрос, свързан с определяне на данък върху наследството, е изпратен в ЦУ на НАП – София за отговор по компетентност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »