облагане с данък върху недвижимите имоти на незастроени поземлени имоти /земеделски земи/, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-T-83
София 25.01.2006
ДО
……………..
В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху недвижимите имоти на незастроени поземлени имоти /земеделски земи/, Ви уведомяваме:
Принципното положение е, че за имоти, които не се облагат с данък върху недвижимите имоти, не се подава декларация.
За имоти, които са облагаеми по смисъла на чл. 10 ЗМДТ, но са освободени от данък поради наличие на някое от основанията, регламентирани в чл. 24, ал. 1 ЗМДТ, е установено задължение за подаване на декларации /чл. 14, ал. 2 ЗМДТ/.
Поземлените имоти, включени в строителните граници на населените места, се облагат с данък, по силата на изричната разпоредба на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Строителните граници на населеното място очертават територията му и се определят с устройствен план / § 5, т. 6 от ДР на ЗУТ/.
Незастроените земеделски земи не се облагат с данък, според изричната разпоредба на чл. 10, ал. 3 ЗМДТ.
Не ни е известно какво съдържание се влага в израза „незастроени земеделски земи с променен статут”, тъй като при промяна на предназначението на земеделски земи те губят качеството си на такива, т.е. вече не са земеделски земи и стават облагаеми имоти по смисъла на чл. 10, ал. 1 ЗМДТ. Поради тази причина бихме желали въпросите относно облагането на „земеделски земи с променен статут” да се подкрепят с конкретен случай и доказателства за градоустройствения им статут.
ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП :
СТОЯНМАРКОВ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.7, aл. 1,ППЗДДС, чл.45, т. 2

1061/30.10.2015Чл.7, ал.1 ЗДДС;Чл.45, т.2 ППЗДДСВ писмено запитване, постъпило в деловодството нана НАП София с вх. № …………, изпратено за отговор по компетентност в Дирекция „Обжалване

Приложение на нормите на ЗДДФЛ.

ОТНОСНО: Приложение на нормите на ЗДДФЛ.В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване, препратено ни по компетентност от ТД НАП Пловдив, офис …. с вх. №

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция

cnnd