предоставяне на банкова гаранция по чл.109, ал.З от ЗКПО

Изх. № 26-А-130
и№ 26-А-136
Дата: .……02 .2008 г.
Относно: предоставяне на банкова гаранция по чл.109, ал.З от ЗКПО
В отговор на поставени от Вас въпроси, постъпили в ЦУ на НАП с писма вх. № 26-А-130/15.12.2007 г. и вх. № 26-А-136/21.12.2007 г., свързани с прилагане разпоредбата на чл.109 от ЗКПО, изразявам следното становище:
Съгласно чл.109, ал.1 от ЗКПО, когато местно дъщерно дружество е начислило данък при източника в полза на дружество майка в друга държава-членка на ЕС и към датата на вземане на решение за разпределение на дивидент не е изтекъл двугодишният срок за притежаване на най-малко 15 % от капитала на местното дружество, данъкът не се удържа, но се представя обезпечение пред органа по приходите, което следва да покрива пълния размер на данъка при източника. Макар да не е изрично посочено кое лице представя обезпечението, по аргумент от чл.202, ал.1 от ЗКПО, чл.14, т.1 и т.2 от ДОПК и чл. 18, ал.1 от ДОПК се налага извода, че това могат да бъдат и двете дружества.
В чл.109, ал.З от ЗКПО е предвидено, че това обезпечение може да бъде депозит в пари или банкова гаранция. Производството по предоставяне на обезпечение се развива пред компетентната по чл.8 от ДОПК териториална дирекция на НАП.
Банковата гаранция следва да е издадена в български лева, тъй като и задължението за данък е в националната ни валута.
НАП приема банкови гаранции или от български банки, или от клонове на чуждестранни банки в Р България. До такъв извод се достига като се прилага общият принцип в правото за действие на българските закони само на територията на Р България, освен ако не е изрично предвидено изключение за това. Правата и задълженията както за данъчнозадължените лица, органите по приходите, така и за третите лица, каквито в конкретния случай са банките, които предоставят гаранции, възникват и се осъществяват на територията на страната. В този смисъл предоставяне на гаранции може да се извършва само от български банки или клонове на чуждестранни банки, регистрирани на територията на Р България.
Няма утвърден образец на НАП за банкова гаранция, отделна процедура, нито установени взаимоотношения с банки във връзка с предоставяне на обезпечения за целите на чл. 109, ал. 1 от ЗКПО или за друго аналогично обезпечаване.
В чл.109, ал.4 от ЗКПО е записано, че обезпечението се освобождава при изпълнение условието на чл.109, ал.1 от ЗКПО. Обезпечението се освобождава веднага, след като се представят доказателствата за това. Не е предвидено изрично
1
задължение за лицата да представят такива доказателства, но с оглед настъпването на правните последици при отпадане на основанието за представяне на такова обезпечение, в интерес на самите лица е да уведомяват своевременно администрацията за настъпване на изменения във фактическата обстановка.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка с определяне на процесуален ред за установяване на задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за имот при починал ползвател.

ОТНОСНО: Прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка с определяне на процесуален ред за установяване на задължения за данък върху недвижимите

Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 25

Относно: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх.

ДДС и годишно концесионно възнаграждение

ОТНОСНО: ДДС и годишно концесионно възнаграждение Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- свх. № ….. от 01.02.2011г. е изложена следната фактическа обстановка:Фирмата

определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица, в случаите, когато адресът, посочен във фактурата се различава от адреса за кореспонденция, посочен при регистриране на лицата

Изх. № 24-34-233Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица, в случаите, когато адресът, посочен във фактурата се различава от

Данъчно третиране на авторските възнаграждения

Изх. № 24-34-722Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране на авторските възнагражденияВ отговор на Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ –