Облагане с данък върху превозните средства и данък при

Изх. № 26-У-19
Дата:19.05.2012 год.
ЗМДТ, чл. 44, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 54, т. 1.
относно: Облагане с данък върху превозните средства и данък при
възмездно придобиване на имущества на земеделска и горска
техника – чл. 44, ал. 1 и чл. 54, т. 1 ЗМДТ
В отговор на поставените въпроси относно облагане с данък върху превозните средства и данък при възмездно придобиване на имущества на техника, регистрирана по ЗРКЗГТ, Ви уведомяваме:
1.Обект на облагане с данък са превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в страната- чл. 54, т. 1 ЗМДТ.
Обхватът на превозните средства, които подлежат на регистриране и редът за регистрация, отчет и дерегистрация на моторните превозни средства се определя с Наредба I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета,пускането в движение и спирането от движениена моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, издадена от министъра на вътрешните работи /чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата/.
Според чл. 1, ал. 3, т. 2 от наредбата верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини не подлежат на регистрация по предвидения в нея ред.
Според легалното определение, дадено от § 1, т. 2от ДР наЗакона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника – “Земеделска и горска техника“ са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите.§ 6, т. 23 от ДР на ЗДвП съответно съдържа определение на “самоходна машина“. «Самоходна машина» е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗРКЗГТ, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и МВР и други подобни.
В чл. 11, ал. 1 ЗРКЗГТ е установено задължение за собствениците на земеделска и горска техника /самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходни и стационарни машини, съоръжения, инсталации и апарати, използвани в земеделието и горите/ да я регистрират в 30-дневен срок от придобиване на собствеността в съответната регионална служба на Контролно-техническата инспекция /РС на КТИ/.
Регистрацията на земеделска и горска техника по ЗРКЗГТ има за цел да осигури използване на безопасна земеделска и горска техника при работа с нея и при движение по пътищата /чл. 2 ЗРКЗГТ/ и не представлява регистрация за движение по пътната мрежа. Чл. 140, ал. 6 ЗДвП допуска възможността колесните трактори, тракторните ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ, да се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по определен с наредба ред. В хипотезите, в които тези превозни средства, регистрирани съгласно ЗРКЗГТ, са регистрирани за движение в звено „Пътна полиция” към съответната областна дирекция на МВР, те подлежат на облагане с годишен данък върху превозните средства.
2. По силата на чл. 44, ал. 1 ЗМДТ на облагане с данък при възмездно придобиване на имущества подлежат моторните превозни средства. ЗМДТ не съдържа легално определение на МПС, поради което за целите на закона се използва терминологичния апарат на Закона за движение по пътищата. Според § 6, т. 11 от ДР на ЗДП“Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства”. Съответно „Пътно превозно средство” е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата» .
.
В заключение данък се дължи при възмездно придобиване на земеделска и горска техника, която в същото време се определя като„моторно превозно средство” по смисъла на ЗДП, като трактори и други самоходни машини, които се придвижват по пътищата.
3. Ремаркетата и полуремаркетата към товарни автомобили, седлови и обикновени влекачи, не подлежат на облагане с данък върху превозните средства самостоятелно, тъй като са включени в допустимата максимална маса на състава от превозни средства, според която се определя данъка за влекачите /чл. 55, ал. 7 ЗМДТ/.
При възмездно придобиване на ремаркета и полуремаркета не се дължи данък при придобиване на имущества, тъй като тези превозни средства не са МПС, тъй като не са снабдени с двигатели /т. 17 и т. 18 от §6 на ДР наЗДвП/.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:

/К. СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Закона за данък върху добавената стойност на услуги, свързани с развъдна дейност, извършени от юридическо лице с нестопанска цел

            Съгласно фактическата обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас сдружение получава финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ – държавни помощи по схема за създаване

Счетоводно отчитане на дружество с дейност – професионален домоуправител

Професионален домуправител Дружеството осъществява дейност професионален домоуправител и като такъв има сключени договори с Етажната собственост и получава ежемесечно възнаграждение. В договора е заложена цената

Относно прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.

Относно: Относно прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ.В Дирекция „ОУИ” …. е постъпило запитване с вх. № …../05.03.2012г. В запитването си посочвате, че регистрираното от Вас

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално осигуряване /КСО/

1_ИТ_00_18/2015 год.ЗДДФЛ чл.29ЗДДФЛчл.9, ал.2 относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ Във Ваше

vega