ЗМДТ, чл.55, aл. 7,ЗМДТ, чл.60, aл. 1

Изх. № 26-У-3
Дата: 17.04.2009 год.
ЗМДТ, чл. 55, ал. 7;
ЗМДТ, чл. 60, ал. 1.
ОТНОСНО : прилагане на чл. 60, ал.1 и чл. 55, ал. 7 ЗМДТ
В отговор на поставените въпроси Ви уведомяваме:
1. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение – чл. 60, ал. 1 ЗМДТ. Откъдето следва, че при продажба на МПС, купувачът дължи данък върху превозните средства за периода от месеца на придобиване включително до края на годината.
Тъй като принципът, залегнал в данъчния закон, е да не се събира два пъти данък за един и същ период върху обекта на облагане, считаме, че за месеца на прехвърляне на превозното средство продавачът не дължи данък. Аргумент в подкрепа на това становище може да се извлече от чл. 58, ал. 3 ЗМДТ, според който при прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.
2. По силата на чл. 55, ал. 7 ЗМДТ данъкът върху превозните средства за седлови влекачи и влекачи за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, като при задвижващи оси с пневматично или прието за еквивалентно на пневматичното окачване данъкът е по-малък.
Според чл. 29, ал. 2 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите, окачването е еквивалентно на пневматичното, когато отговаря на изискванията, посочени в приложение № 5, а именно:
1. Ако подресорната маса на задвижващата ос или група оси поема за кратко време свободно вертикално трептение с ниска честота, честотата и затихването, измерени, когато окачването поема максимално допустимото натоварване, е в границите, посочени в т. 2 – 5.
2. Всякаос е оборудванас хидравличен амортисьор. Хидравличните
амортисьори върху група оси са разположени така, че да намаляват до минимум
трептенията на групата оси.
3. Стойността на средния коефициент на затихване Вт, определена съгласно
приложение № 6, е с повече от 20% от критичната стойност на затихване за
окачване при нормално функциониране с монтирани и работещи хидравлични
амортисьори и др
Видно от изброените в чл. 29, ал. 2 от Наредбата условия, за преценката на наличието или липсата на окачване на задвижващата ос, еквивалентно на пневматичното, са необходими специални технически познания. Поради тази причина установяването на това обстоятелство се доказва пред данъчните органи с представянето на документ и по специално на свидетелството за регистрация на превозното средство, част I, където в последната колона е вписан вида на окачването на задвижващата ос. Принципно декларирането на предвидените в образците на данъчни декларации обстоятелства е достатъчно за извършване на облагане в съответствие с декларираните данни. В същото време служителят на общинската администрация има правото да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане /чл. 54, ал. 4 ЗМДТ/. Когато администриращият орган е изискал представянето на документ, удостоверяващ конкретно обстоятелство, но свидетелството за регистрация на ПС не може да удостовери това обстоятелство, тъй като липсват данни за него, задълженото лице, за да ползва по-благоприятната скала на облагане с данък, е необходимо да представи други доказателства, доказващи същото обстоятелство.
3. В конкретния случай, за доказване на обстоятелството, че комбинираното окачване на задвижващата ос при влекачи е еквивалентно на пневматичното окачване, бихте могли да изискате издаването на удостоверение от сектора «КАТ-ПП», в който е регистрирано превозното средство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Във връзка с обявяването на 15 август 2012г. от община Варна за местен празничен, неприсъствен и почивен ден за работещите на територията на общината, поставяте въпроса как следва да се попълнят позиции 1, 2 и 3 на т.16 от Декларация обр.№ 1.

2_1370/04.09.2012г. КСО – чл.5, ал.4 Наредба № Н-8 – чл.3, ал.1, т.1 Във връзка с обявяването на 15 август 2012г. от община Варна за местен

прилагане на ЗДДС и ЗКПО.

В Дирекция „ОДОП“ – Пловдивпостъпи писмено запитване с вх. № ……../02.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

осигуряване на самоосигуряващо се лице, регистрирано с ЕИК по регистър БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия – икономист

2_822/ 04.05.2010 г.КСО-чл.4, ал.3,т.1НООСЛБГРЧМЛ- чл.1, ал.2чл.1, ал.5ОТНОСНО: осигуряване на самоосигуряващо се лице, регистрирано с ЕИК по регистър БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия – икономистОт изложената

bilgi