fbpx

облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси на лек автомобил, който е иззет като веществено доказателство

3_3270/05.06.07г.
ЗМДТ, чл. 58
ЗМДТ, чл. 60, ал. 5
ОТНОСНО: облагане с данък върху превозните средства по реда на Закона за местните данъци и такси на лек автомобил, който е иззет като веществено доказателство
Видно от писменото запитване е иззет лек автомобил от собственика му като веществено доказателство по НОХД № …/.. г. на 15.09.2002 г. С протокол на ……….. окръжен съд от 10.02.2003 г. е постановено връщането на лекия автомобил на собственика му като същият е реално върнат на 16.04.2007 г. Във връзка с това е поставен въпроса дължим ли е данък върху превозните средства за този автомобил за периода, през който същият е бил задържан като веществено доказателство и съответно за периода от постановяване на връщането на автомобила до реалното му връщане?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) изразяваме следното становище:
Съгласно чл.52, ал.1 от ЗМДТ с данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Данъчно задължени са собствениците на превозни сердства (чл.53 ЗМДТ).
Следва да имате предвид, че ЗМДТ урежда няколко хипотези на освобождаване на превозните средства от данък – чл.58 и чл.60, ал.5. На основание чл.60, ал.5 ЗМДТ за унищожените превозни средства данък не се дължи, а платеният данък се възстановява пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината, считано от месеца на настъпване на събитието, след представяне на документ от съответния компетентен орган. За настъпване на целените благоприятни последици е необходимо представяне на документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ съответното обстоятелство.
От приложеното към запитването Ви удостоверение № К-…./…….07 г., издадено от сектор КАТ – ПП РДВР, гр. Х е видно, че лицето е собственик на лек автомобил ВАЗ 2101 с регИзх. № …….., считано от ……..2002 г. до ……2007 г. и като такъв следва да заплаща данък върху превозните средства за него. Приложеният Протокол на ……..окръжен съдот 10.02.2003г. удостоверява единствено факта, че лекият автомобил представлява веществено доказателство по смисъла на чл.106 от НПК и като такова е бил иззет. Няма приложени доказателства, които да удостоверят, че собствеността върху лекия автомобил е отчуждена, нито такива, че превозното средство отговаря на условията на чл.58 от ЗМДТ, поради което не са налице основания за недължимост на данъка върху превозните средства. За притежавания лек автомобил регИзх. № ……………… собственика му се явява данъчно задължено лице по реда на Раздел IV от Закона за местните данъци и такси.
Съгласно изменената норма на чл.58, ал.4 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2007 г.) за превозно средство, което няма да се ползва, данък не се събира при условие, че собственикът му е върнал свидетелството за регистрация и е представил удостоверение за разкомплектоване. Следователно доколкото не е прекратена регистрацията на лекия автомобил до 31.12.2006 г. по съответния ред, основание за освобождаване от данък се явява представеното удостоверение № …./…….2007 г. за разкомплектоване на излязло от употреба МПС по силата на чл. 60, ал. 5 от ЗМДТ, считано от месеца на настъпване на събитието.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top