Облагане с патент на палатки с размер 15-20 кв.м., като място за нощуване – нов вид къмпингуване – „глемпинг“ по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

ОТНОСНО: Облагане с патент на палатки с размер 15-20 кв.м., като място за нощуване – нов вид къмпингуване – „глемпинг“ по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-12 от 07.11.2019 г., относно облагане с патент на палатки с размер 15-20 кв.м., като място за нощуване – нов вид къмпингуване – „глемпинг“ по реда на Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/.
Поставени са следните въпроси:
1. Как следва да се тълкува предлагането на нощувки в палатки с площ около 15 – 20 кв.м., изработени от висококачествен бризент, устойчив на лоши атмосферни условия, които са конструирани /опънати/ върху дървени площадки /дървени скари/, разположени в парцел, находящ се в регулацията на населено място, находящо се на територията на община ……, тъй нареченото нов вид къмпингуване – „глемпинг“?
2. Цитираните палатки следва ли да се приемат, че са средство за подслон и места за настаняване и да бъдат обложени по реда на чл. 61з от ЗМДТ с патентен данък и съответно за реализираните нощувки да се облагат с туристически данък?
3. Може ли в качеството на физическо лице без да се регистрира като ЕТ или фирма да се извършва посочената по-горе услуга – предлагане на нощувки в палатки, стационарно прикрепени към дървени поставки /дървени скари, конструкция/, разположени в парцел в регулацията на населено място?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Следва да имате предвид, че чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ изрично указва, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. В свързаните с това производства по ДОПК служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.
В компетентност на изпълнителния директор на НАП е само издаването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ и ДОПК, за унифициране практиката на органите на общинската администрация при прилагането на определени разпоредби, които пораждат неясноти при тяхното тълкуване и/или прилагане.
Въпросът, свързан с тълкуване предлагането на нощувки в палатки с площ около 15 – 20 кв.м., изработени от висококачествен бризент, устойчив на лоши атмосферни условия, които са конструирани /опънати/ върху дървени площадки /дървени скари/, разположени в парцел, находящ се в регулацията на населено място, находящо се на територията на община ….., тъй нареченото нов вид къмпингуване – „глемпинг“ не е от компетентността на НАП.
Втори въпрос: Въпросът свързан определяне на палатките като средство за подслон и места за настаняване и облагането им по реда на чл. 61з от ЗМДТ с патентен данък, както и облагането на нощувките с туристически данък е препратен за отговор по компетентност в ЦУ на НАП.
Трети въпрос: Въпросът, свързан с възможността физическо лице без да се регистрира като ЕТ или фирма да извършва предлагане на нощувки в палатки, стационарно прикрепени към дървени поставки /дървени скари, конструкция/, разположени в парцел в регулацията на населено място има характер на правна консултация, на която НАП не е компетентна да изрази становище.

5/5

Вашият коментар