облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо

Изх. № 24-35-20
Дата: 20.10.2015 год.
ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1;
Приложение № 4 на ЗМДТ, т. 2, буква „б“.
Относно: облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо
обслужване /бистро/
В отговор на поставените въпроси относно начина на облагане – с патентен данък по ЗМДТ или с подоходен данък по ЗДДФЛ на доходи от дейността „заведения за хранене“, упражнявана от едноличен търговец, изразявам следното становище:
Едноличен търговец с оборот за предходната година до 50 хил. лв. и нерегистриран по ЗДДС притежава две заведения за бързо обслужване /бистра/, в които осъществява търговска дейност, като първото е с 15 места, а второто – с 10 места за консумация.
Във връзка сприлагането на ЗМДТ поставяте следните въпроси:
1. По кой ред следва да се обложи едноличният търговец за дейността си в първото заведение – с патентен данък по ЗМДТ или по общия ред на ЗДДФЛ, след като капацитетът на обекта е с 15 места за сядане и не е категоризиран, независимо че подлежи на категоризация по реда на Закона за туризма /ЗТ/
2. По кой ред трябва да се обложи едноличният търговец за дейността си във второто заведение – с патентен данък по ЗМДТ или по общия ред на ЗДДФЛ, след като капацитетът на обекта е 10 места за сядане и не подлежи на категоризация съгласно разпоредбите на ЗТ
На основание чл. 60з, ал. 1 ЗМДТ физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в Приложение № 4 /патентни дейности/ към закона, се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при посочените в същата разпоредба условия. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ. Видовете патентни дейности са изчерпателно изброени в Приложение № 4 към ЗМДТ, като в т. 2, б.”б” е посочена дейността „заведения за хранене и развлечения”, за която данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: заведения за бързо обслужване 1, 2 и 3 звезди”.
В описания случай дейността е „заведения за бързо обслужване“ /бистра/, която дейност подлежи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, при условие, че заведенията са категоризирани с 1, 2 или 3 звезди. Условията и редът за категоризиране на туристически обекти са регламентирани в Закона за туризма /ЗТ/, в сила от 26.03.2013 г. и в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категорията, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, в сила от 25.08.2015 г.
В чл. 111 ЗТ изрично е посочено, че хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти, като категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в този закон. Изключенията от тази разпоредба са посочени в чл. 120 от с.з., според който не подлежат на категоризиране заведенията за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти.
На база гореизложеното при условие, че едноличният търговец извършва патентна дейност в некатегоризиран туристически обект /заведение за бързо обслужване/, който на основание чл. 111 ТЗ подлежи на категоризиране, същият извършва дейността си в нарушение на разпоредбите на ЗТ и носи административнонаказателна отговорност по реда на глава седемнадесета от с.з.Независимо от административната санкция считам, че същият дължи патентен данък за доходите от упражняваната дейност /по т. 2, б.”б” на Приложение № 4 към ЗМДТ/при спазване на условията на чл. 61з ЗМДТ.
В този смисъл е практиката по прилагане на същите текстове от отм. Закон за облагане доходите на физическите лица /отм. със Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обн. ДВ. бр. 95 от 24 ноември 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./, напр. решение № 3010 от 2006 г. по адм. дИзх. № 4220/2005 г. на ВАС, което се отнася до случай на декларирана патентна дейност „павилион“, за която е издадено удостоверение съгласно Наредба № 2/14.08.1998 г. за категоризиране на туристическите обекти. Данъчните органи са констатирали разминаване между декларираната и извършваната дейност и са определили патентен данък за действително извършваната дейност, в случая такава по чл. 31, ал. 1, т. 2, б. “б“ ЗОДФЛ /заведение за бързо обслужване/.
Когато едноличният търговец извършва дейност в туристически обект /заведение за бързо обслужване/, което на основание чл. 120 ЗТ не подлежи на категоризиране и дейността попада в изброените в т. 2, б. „е“ от Приложение № 4 към ЗМДТ /бюфети, павилиони, каравани/, доходите от тази дейност подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ /заведенията за хранене „бюфет, павилион, каравана“ предлагат ограничен асортимент от готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки, според т. 3.2.7 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, отм./.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

това дали дейността му представлява независима икономическа дейност следва да се извърши в зависимост от това дали същият носи отговорността и риска за услугите, които извършва на дружеството.

Изх. № 20-00-5528.03.2012 г.ЗДДС, ДОПК, чл.17, ал.4чл.3, ал.1 и ал.2 § 1, т.3, б.”е” от ДРчл.12, ал.1чл.113, ал.1чл.114, ал.1, т.13Фактическата обстановка, изложена в запитването, е

ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29

Изх. №М-94-Н-107Дата:14.05.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 26; ЗДДФЛ, чл. 29; ПЗР на ЗИД на ЗДДС, § 58.Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща и

Ползване на данъчно облекчение съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и прилагане на осигурителното законодателство при наемане на безработни лица

3_2321/06.11.2017 г.ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 1;ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 2;ЗКПО, чл.177, ал. 1, т. 3;ЗКПО, чл.177, ал. 3;КСО, чл.4, ал.1, т.1Относно: Ползване на

данъчно третиране по ЗДДС

3_ 4935/05.11.2009 г.Относно: данъчно третиране по ЗДДСЗДДС, чл. 31, т. 6, б. „б”В запитването се поставя въпроса дали всяка доставка на услуга по транспортна обработка

право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

ОТНОСНО: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по

общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО), съгласно които държавите-членки освобождават от данък върху добавената стойност договарянето или всякакви операции с кредитн

чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗДДСИзх. № 23-22-133302.10.2015 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с