облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо

Изх. № 24-35-20
Дата: 20.10.2015 год.
ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1;
Приложение № 4 на ЗМДТ, т. 2, буква „б“.
Относно: облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо
обслужване /бистро/
В отговор на поставените въпроси относно начина на облагане – с патентен данък по ЗМДТ или с подоходен данък по ЗДДФЛ на доходи от дейността „заведения за хранене“, упражнявана от едноличен търговец, изразявам следното становище:
Едноличен търговец с оборот за предходната година до 50 хил. лв. и нерегистриран по ЗДДС притежава две заведения за бързо обслужване /бистра/, в които осъществява търговска дейност, като първото е с 15 места, а второто – с 10 места за консумация.
Във връзка сприлагането на ЗМДТ поставяте следните въпроси:
1. По кой ред следва да се обложи едноличният търговец за дейността си в първото заведение – с патентен данък по ЗМДТ или по общия ред на ЗДДФЛ, след като капацитетът на обекта е с 15 места за сядане и не е категоризиран, независимо че подлежи на категоризация по реда на Закона за туризма /ЗТ/
2. По кой ред трябва да се обложи едноличният търговец за дейността си във второто заведение – с патентен данък по ЗМДТ или по общия ред на ЗДДФЛ, след като капацитетът на обекта е 10 места за сядане и не подлежи на категоризация съгласно разпоредбите на ЗТ
На основание чл. 60з, ал. 1 ЗМДТ физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват дейности, посочени в Приложение № 4 /патентни дейности/ към закона, се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при посочените в същата разпоредба условия. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на ЗДДФЛ. Видовете патентни дейности са изчерпателно изброени в Приложение № 4 към ЗМДТ, като в т. 2, б.”б” е посочена дейността „заведения за хранене и развлечения”, за която данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: заведения за бързо обслужване 1, 2 и 3 звезди”.
В описания случай дейността е „заведения за бързо обслужване“ /бистра/, която дейност подлежи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, при условие, че заведенията са категоризирани с 1, 2 или 3 звезди. Условията и редът за категоризиране на туристически обекти са регламентирани в Закона за туризма /ЗТ/, в сила от 26.03.2013 г. и в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категорията, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, в сила от 25.08.2015 г.
В чл. 111 ЗТ изрично е посочено, че хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти, като категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в този закон. Изключенията от тази разпоредба са посочени в чл. 120 от с.з., според който не подлежат на категоризиране заведенията за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти.
На база гореизложеното при условие, че едноличният търговец извършва патентна дейност в некатегоризиран туристически обект /заведение за бързо обслужване/, който на основание чл. 111 ТЗ подлежи на категоризиране, същият извършва дейността си в нарушение на разпоредбите на ЗТ и носи административнонаказателна отговорност по реда на глава седемнадесета от с.з.Независимо от административната санкция считам, че същият дължи патентен данък за доходите от упражняваната дейност /по т. 2, б.”б” на Приложение № 4 към ЗМДТ/при спазване на условията на чл. 61з ЗМДТ.
В този смисъл е практиката по прилагане на същите текстове от отм. Закон за облагане доходите на физическите лица /отм. със Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обн. ДВ. бр. 95 от 24 ноември 2006 г., в сила от 01.01.2007 г./, напр. решение № 3010 от 2006 г. по адм. дИзх. № 4220/2005 г. на ВАС, което се отнася до случай на декларирана патентна дейност „павилион“, за която е издадено удостоверение съгласно Наредба № 2/14.08.1998 г. за категоризиране на туристическите обекти. Данъчните органи са констатирали разминаване между декларираната и извършваната дейност и са определили патентен данък за действително извършваната дейност, в случая такава по чл. 31, ал. 1, т. 2, б. “б“ ЗОДФЛ /заведение за бързо обслужване/.
Когато едноличният търговец извършва дейност в туристически обект /заведение за бързо обслужване/, което на основание чл. 120 ЗТ не подлежи на категоризиране и дейността попада в изброените в т. 2, б. „е“ от Приложение № 4 към ЗМДТ /бюфети, павилиони, каравани/, доходите от тази дейност подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ /заведенията за хранене „бюфет, павилион, каравана“ предлагат ограничен асортимент от готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки, според т. 3.2.7 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, отм./.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »