Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество продава чрез договор с IATA Агенция самолетни билети. За стойността на билета издава протокол, а за комисионната си – фактура към крайните клиенти – български физически и юридически лица, като се има предвид, че закупените самолетни билети от фирмата участват със съответните реквизити в отчет на IATA агенцията за извършените продажби на самолетни билети, изготвян и представян на авиокомпанията.
В друга хипотеза от запитването, представляваното от Вас дружество купува самолетен билет от WIZZ AIR (дружество с валиден VAT номер) за което получава фактура и го продава с протокол на краен клиент за 4000 лева и комисионна – 10 лева, за който издава фактура.
Българското дружество, също така извършва и туристически услуги, които са съвкупност от хотелско настаняване, виза, рента кар и фериботни билети, за което издава фактура към клиента с текст „туристическа услуга“ с обща стойност 5000 лв.
Дружеството, което представлявате издава и фактура с текст „виза“ на обща стойност 160 лв, като цената на визата е 150 лв и комисионна – 10 лв.
Във връзка с изложените по-горе хипотези на фактическа обстановка, поставяте следните въпроси:
1.Кои суми формират оборот за регистрация по ЗДДС и кои суми се включват в приходния оборот за формиране на данък-печалба на дружеството по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?Може ли да се счита, че сумата на самолетния билет е доверителски оборот и той не участвува при формирането на оборота за регистрация по ЗДДС, а само комисионната?
2.Закупените самолетни билети от WIZZ AIR вменяват ли задължение за дружеството за регистрация по чл.97а от ЗДДС?
3.Продажбата на виза, рента кар и фериботни билети счита ли се за обща туристическа услуга и възползва ли се дружеството от специалното облагане на маржа?
Посочено е също така, че клиенти на туроператора са български физически и юридически лица, като копие на договор с IATA Агенция не е приложено към запитването (както е посочено в същото).
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), изразявам следното становище:

По ЗДДС:
С оглед на обстоятелството, че описаната фактическа обстановка не е достатъчно изчерпателна и предвид липсата на приложен договор към запитването и специфичния характер на услугата по пътнически транспорт, приемам, че представляваното от Вас дружество извършва продажба на самолетни билети от чуждо име и за чужда сметка (от името и за сметка на Агента). Когато едно лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на данъка върху добавената стойност са налице две доставки:
-между доверителя и третото лице;
-между довереника и доверителя.
В тази ситуация сумата, която заплаща третото лице на дружеството (на довереника) за продажбата на самолетните билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставката, по която доставчик е доверителят и същият следва да документира тази доставка по реда на чл.113 от материалния закон. Поради което, дружеството, което представлявате не следва да издава данъчен документ за извършената от него доставка на самолетен билет, и съответно същата не следва да бъде отразявана в дневника за продажби и справката – декларация за съответния данъчен период.
Съответно, между довереника и доверителя (в конкретния случай е Агенция IATA) е налице посредническа услуга, по която изпълнител е дружеството, а получател е лицето – доверител. Тъй като доверителят е българско дружество, считам, че получател на услугата е данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и на основание чл.21, ал.1 от закона мястото на изпълнение на посредническата услуга е територията на страната. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, данъкът за тази услуга ще бъде изискуем от доставчика – представляваното от Вас дружество. За да се приложи нулева ставка на данъка върху добавената стойност, е необходимо да са изпълнени визираните в чл.36, ал.1 от ЗДДС изисквания. Съгласно същата тази разпоредба нулевата ставка на данъка се прилага за доставката на услуги, предоставени от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките по Глава трета на същия нормативен акт.
Нормата на чл.29, ал.1 от ЗДДС определя като облагаема доставка с нулева ставка на данъка услугата по международен транспорт на пътници, когато превозът им се извършва:
-от място на територията на страната до място извън територията на страната;
-от място извън страната до място на територията на страната, или
-между две места на територията на страната, когато е част от гореописания превоз.
Документите, доказващи доставките по чл.36, ал.1 от ЗДДС са регламентирани с текстовете на чл.37 от ППЗДДС. Доставчик, който не може да удостовери с посочените в правилника документи оказаната във връзка с международен транспорт на пътници по чл.29, ал.1 от ЗДДС посредническа услуга, следва да облага доставката с 20 на сто ставка на данъка.
В случай, че получател на посредническата услуга е данъчно незадължено лице, е приложима е разпоредбата на чл.24 от закона, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото, където е основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството. Когато мястото на изпълнение на доставката на посредническата услуга е на територията на страната, на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС, дружеството – доставчик на услугата е и платец на данъка. По отношение на приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за тази доставка, когато същата е с място на изпълнение на територията на страната, е приложимо изложеното по-горе по отношение на същия вид посредническа услуга с получател – данъчно задължено лице.
В конкретния случай на запитването – когато таксата за продажба на самолетен билет не е елемент на посредническата услуга, т.е. не се събира от името и за сметка на авиокомпания или IATA агента, то услугата по продажба на самолетния билет, която се предоставя на крайния клиент и за която се събира такса, не попада в обхвата на чл.36, ал.1 от ЗДДС. Същата не може да се счита за съпътстваща доставка, предвид разпоредбата на чл.128 от същия закон, тъй като за нея е определена отделна цена, която се събира от крайния потребител на услугата. В този случай, услугата следва да се определи като облагаема доставка със ставка на данъка – 20 на сто.
На основание чл.37, ал.1 от материалния закон документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата по Глава трета от същия се определят с Правилника за неговото прилагане, а именно чл.37. В тези случаи, за доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага с:
-договор за извършване на посредническата услуга във връзка с продажбата на самолетните билети за международен транспорт на пътници;
-отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката или комисионната;
-отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
-фактура за доставката.
Облагаем оборот за целите на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност, съгласно чл.96, ал.2 от същия е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл.46 от Закона и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия нормативен акт.
В облагаемия оборот на данъчно задълженото лице, което представлявате, действащо от името и за сметка на друго лице се включва стойността на възнаграждението (комисионната) за оказаната посредническа услуга по продажбата на самолетни билети за международен транспорт на пътници по чл.29 от Закона. Стойността на продадените от посредника билети не участва при формирането на облагаемия му оборот.
Също така, ако дружеството продава от свое име билети (каквато е хипотезата на продажбата на билети, закупен от авиокомпания WIZZ AIR), данъчната основа на доставката ще е сумата, която то получава за продажбата на билетите и същата ще формира облагаем оборот за задължителна регистрация на основание чл.96, ал.1 от Закона.
По отношение на продажбата на виза и комисионната във връзка с тази продажба, считам, че същата представлява облагаема доставка на услуга за съответното дружество, и доколкото не е посочено друго в запитването, то предлага от свое име, независимо от обстоятелството дали получателят на същата е данъчно задължено или данъчно незадължено лице, установено на територията на страната. В резултат на което и данъчната основа на тази доставка формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация.
По отношение на покупката на самолетен билет от WIZZ AIR, считам, че за представляваното от Вас дружество ще възникне задължение за регистрация на основание чл.97а, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност , тъй като същото се явява получател на облагаема услуга, чието място на изпълнение е територията на страната и данъкът е изискуем от получателя на основание чл.82, ал.2, т.3 от материалния закон.
По отношение на доставката на туристическа услуга, която представлява съвкупност от хотелско настаняване, виза, рента кар и фериботни билети, извършена от представляваната от Вас туроператорска фирма, обръщам внимание на разпоредбата на чл.136, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност:
Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на която се използват стоки или услуги, от които същото пътуващо лице се възползва пряко, се смята, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга. В тази връзка и на основание ал.2 на същата материално-правна разпоредба, стоките и услугите от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.
Определение на понятието „пътуващо лице“ е дадено с текста на т.37а от Параграф Първи на ДР на материалния закон, съгласно която, това е всяко лице – получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба от същото.
Следователно, единствено при наличието на условията на чл.136, ал.1 и ал.2 от Закона и при отсъствието на хипотезата на ал.3 на същата права на норма, за представляваното от Вас дружество ще е налице възможността да прилага разпоредбите на Глава шестнадесета „Туристически услуги“ от ЗДДС , а именно – облагане по маржа.

По ЗКПО:
Отчитането на приходите е регламентирано с разпоредбите на СС 18 Приходи.
Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчен финансов резултат е счетоводният резултат, преобразуван по реда на този закон. „Счетоводен финансов резултат“ е печалбата (загубата) по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) за определен период преди начисляването на разходите за данъци от печалбата (§ 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на ЗКПО).
Правилно отчетените счетоводни приходи се признават за данъчни цели и не подлежат на намаление от счетоводния финансов резултат.
С посочените в запитването приходи от комисионни не се намалява финансовия резултат и подлежат на облагане с корпоративен данък на основание чл.18 във връзка с чл.22 от ЗКПО.
При конкретен въпрос, свързан с прилагането на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти следва да се обръщате към Дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите, която е компетентна да изразява становища по прилагането на счетоводното законодателство.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар