общата система на данъка върху добавената стойност/Директивата/ доставките са с място на изпълнение на територията на държавата членка, където се намират стоките към момента, в който започва изпращане

Изх. № 23-29-9
04.06. 2012 г.
чл. 7, ал. 4 от ЗДДС
чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС
чл. 7, ал. 5, т. 8 от ЗДДС
чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗДДС
чл. 79а, ал. 6 от ППЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Основната дейност на дружеството е свързана с изкупуване, преработка, съхранение и търговия с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пласмаси и електронен скрап.
По силата на договор дружеството транспортира собственелектронен скрап в Англия, където го предоставя на рециклираща компания регистрирана в Англия. Рециклиращата компания извлича благородните метали от електронния скрап, като за добитите количества метал издава протокол. Същото извършва продажба на добитите метали за сметка на българското дружество и след приспадане на разходите по добиване на метала, превежда сумите по сметка на „NN” ООД.
„NN” ООД издава фактура на рециклиращата компания в Англия за стойността на електронния скрап, като декларира доставката в съответния данъчен период, катовътреобщностна доставка /ВОД/.
В тази връзка английското дружество възразява по повод издаване нафактура, като настоява „NN” ООД, да се съгласи с условията и спазването на правилата на Директива 700/62 „Seff –biling rules„ /издаване на фактура от купувача/, като не издава фактури, а да декларира фактури и кредитни ноти издадени от английското дружество с ДДС номера на „NN” ООД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1.Как следва да се третира доставката на собствена стока до дружество в Англия, където след обработка се продава за сметка на българското дружество ? С какъв документследва да се отрази сделката в дневниците по ЗДДС?
2. С какъв документ следва да се отразятв дневниците по ЗДДС разходите по преработка извършени на територията на Англия, за които английското дружество издава кредитна нота.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 5, т. 8 от ЗДДС при изпращане или транспортиране, от данъчно задължено лице или за негова сметка, на стока, която е обект на работа в друга държава-членка, не е налице вътреобщностна доставка, при условие, че след извършване на работата, стоката се връща на изпращача на територията на страната.
В конкретният случай, тъй като добитите след рециклиране на електронния скрап количества метал не се връщат обратно на територията на страната, а собствеността им се прехвърля на английското дружество на територията на Англия, следва да имате предвид следното:
По силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.01.2009 г.)за възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка – “трансфер на стоки“.
Ако лицето, което извършва трансфер на стоки, е регистрирано по ЗДДС, и е регистрирано за целите на ДДС на територията на държавата членка, в която завършва транспорта/ конкретно Англия/е налице ВОД по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС.
В случай, че лицето, което извършва трансфер на стоки, е регистрирано по ЗДДС, но не е регистрирано за целите на ДДС на територията на другата държавачленка /в случая Англия/, това движение на стоките, по силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е приравнено на възмездна доставка с място на изпълнение на територията на страната, поради което операцията ще подлежи на облагане с ДДС, но прилагайки данъчна ставка 20 на сто.
В този случай, ако българското дружество прехвърля собствеността на добития метал на територията на Англия, то за него вероятно ще възникне задължение за регистрация за целите на ДДС в Англия, тъй като съгласно чл. 32 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност/Директивата/ доставките са с място на изпълнение на територията на държавата членка, където се намират стоките към момента, в който започва изпращането или превоза им към клиента, в конкретния случай рециклираща компания вАнглия.
Документирането на доставката по чл. 6, ал. 3, т. 3, на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС следва да се извърши с протокол, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, т.е. не по-късно от петнадесет дни от започване на транспорта.
Данъчното събитие на доставката е датата на започването на транспорта, по аргумент от чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и аналогично с чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗДДС.
Данъчната основа на тази доставка, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗДДС /в сила от 2012 г./, е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена на данъчната основа при вноса.
Данните от протокола, с който е документирана доставката, извършена по реда на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС или по чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, се отразяват в данъчните регистри и в справката декларация по общ ред.
Съгласно чл. 125, ал. 2 от ЗДДС лицата, извършили в даден данъчен период ВОД, са задължени да декларират доставките си с VIES-декларация за периода. Предвид обстоятелството, че доставчик и получател на прехвърляните стоки е едно и също лице, данните за задължителните реквизити на декларацията, посочени в чл. 117, ал. 2 от ППЗДДС, трябва да гарантират неговата идентификация и като доставчик и като получател на стоката.
В съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 3, предложение второ от Директивата,в чл.113 от ЗДДС е създадена ал. 11 ( в сила от 01.01.2011г.), според която фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика данъчно задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително писмено споразумение между двете страни.
Условията и редът за прилагането на т.нар. самофактуриране са уредени в чл. 79а от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/.
Съгласно чл. 79а, ал. 6 от ППЗДДС споразумение за самофактуриране могат да сключват само лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. установени са на територията на страната;
2. имат регистрация по ЗДДС;
3. извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди датата на сключване на споразумението;
4. не е налице обстоятелство по чл.176а, ал.1 от ЗДДС.
Предвид липсата на договор и неясната фактическа обстановка относно прехвърляне собствеността на добитите метали, следва да имате предвид следното:
-в случай, че собствеността на добития метал се придобива от английското дружество и то извършва продажби от свое име и за чужда сметка, то условията за самофактуриране по смисъла на ЗДДС и ППЗДДС не са налице;
-в случай, че българското дружество запазва собствеността на добития метал, а английското дружество извършва продажби от чуждо име и за чужда сметка, то на основание чл. 113, ал. 7 от ЗДДС, същотоможе да бъдеупълномощено да издава фактури от името на доставчика.
По втори въпрос:
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС предвижда, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид гореизложеното, когато регистрирано по ЗДДС лице /в случая „NN” ООД/ получава облагаема услуга от доставчик, който е установен извън България и няма седалище и постоянен обект на територията на страната, мястото на изпълнение на същата е на територията на България.
В тази връзка на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за „NN” ООД, като регистрирано по ЗДДС лице, възниква задължение за самоначисляване на ДДС чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от същия закон.
За повече информация Ви уведомяваме, че е публикувано в Интернет страницата на Националната агенция за приходите Указание № 91-00-39/22.01.09 г. относно вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчнозадължените лица – www.nap.bg
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно- осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

третирането на доход получен във връзка със сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот.

02_650/23.04.2012ЗДДФЛ, чл.33, ал.1ЗДДФЛ, чл.35, т.1ЗЗД, чл.93Във Ваше писмено запитване с вх…..2012г. до ТДна НАП –…, офис …., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и управление

правната регламентация на ВОП по чл.13, ал.1, ал.3 и ал.6 от ЗДДС. Посоченото писмо може да бъде намерено на интернет страницата на Националната агенция за приходите

5 53-00-360/28.06. 2011г.чл.13, ал.1 от ЗДДСчл. 62, ал. 2 и ал. 3 от ЗДДСВ подаденото от Вас писмо, постъпило в Дирекция ОУИ e изложена следната

осигуряване на съдружник който по съдебно решение е вписан като управител, но няма сключен договор за управление и контрол, не получава възнаграждение и от 31.01.2007г е пенсионер

1_51/26.02.2007г.Чл.4,ал.3,т.2; чл.4, ал.6 от КСОЧл.40,ал.1,т.2 от ЗЗООтносно: осигуряване на съдружник който по съдебно решение е вписан като управител, но няма сключен договор за управление и

КСО, чл.10,КСО, чл.6, aл. 2

2_2520/21.10.2009г.КСО – чл.6, ал.2 и чл.10В запитването си отправяте следните въпроси:1.Дължат ли се осигурителни вноски върху доходи, получени от авторски права?2.Писма №62-00-31/09.01.2000г. на МТСП и

ЗДДС, чл.116

1_94-00-14/02.04.2009ЗДДС, чл. 116 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……., изразяваме следното принципно становище: В запитването посочвате, че като материално отговорно лице на

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ОТНОСНО: Приложение наНаредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.Въввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция

way way del