fbpx

Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 24-04-127
Дата:19.04.2016 год.
ДОПК, чл. 172, ал. 2;
ДОПК, чл. 217, ал. 1.
ОТНОСНО: Становище по писмено запитване, касаещо прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Във връзка с Ваше писмо дона НАП с вх. № …………………2016 г., свързано с прилагането на разпоредбите на чл. 217, ал. 1 и чл. 172, ал. 2 от ДОПК, моля да имате предвид следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 2 от ДОПК давността се прекъсва с предприемането на действия по принудително изпълнение. В този смисъл, за да е налице прекъсване на давността не е достатъчно в хода на изпълнителното производство да бъде извършено действие, а е необходимо действието да бъде по принудително изпълнение. Действията, чрез които се осъществява изпълнението са регламентирани в глава ХХV „Принудително изпълнение“, раздел ІV „Действия“, а конкретните способи са изброени в чл. 215, ал. 1 от ДОПК.
Видно от систематичното място на разпоредбата на чл. 217 от ДОПК – в глава ХХV „Принудително изпълнение“, раздел ІІІ „Способи“, присъединяването на публичен взискател с разпореждане, издадено от публичен изпълнител, не е действие от такова естество. С присъединяването на публичен взискател, същият се конституира като страна в това производство и като такъв има същите права в изпълнителното производство каквито има и първоначалния взискател (чл. 210, ал. 1, т. 1 от ДОПК).
Ако се допусне, че разпореждането за присъединяване е действие по принудително изпълнение, то предвид разпоредбата на чл. 222, ал. 5 от ДОПК, присъединяването на взискатели при спряно производство ще бъде недопустимо, тъй като след спиране на принудителното изпълнение не могат да бъдат извършвани нови изпълнителни действия. Същевременно ще бъде преградена възможността за обезпечаване на вземанията на неприсъединените взискатели, въпреки предвидената законова възможност.
Предвид изложеното, издаването на разпореждане за присъединяване на публичен взискател в изпълнително производство по ДОПК не е действие, което прекъсва давността по отношение публичните вземания на първоначалния взискател и присъединените впоследствие публични взискатели.
ЗАМ.
/ ГАЛЯ ДИМИТРОВА /

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top